Новини

НСИ ще внедрява система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса

Стойността на проекта е 350 000 лв.,а финансирането е осигурено от ОПАК

Националният статистически институт стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните целеви групи са гражданите и представителите на бизнеса, органите на статистиката, държавните и други институции – потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.

Според ръководителя на проекта г-жа Галя Статева изпълнението на проекта е част от основния ангажимент на Националния статистически институт към предоставяне на прозрачно и качествено административно обслужване и развитие на електронните услуги в България. 

Обявена е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на инструмент за Система за управление на качеството в НСИ и внедряването й – консултантска услуга“. Срокът за подаване на оферти е 7.08.2014 г., като до момента са закупени три броя тръжни документации. Успешната реализация на проекта ще доведе до увеличаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса. 

По време на изпълнението на проекта ще бъде разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. За да се осигури ефективната й употреба, 100 служители на Националния статистически институт ще преминат обучение за работа със системата, а 10 ще бъдат обучени за вътрешни одитори на системата за управление на качеството. 

Стойността на проекта възлиза на 350 000 лв., като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността му е 18 месеца –  от 7.04.2014 г. до 7.10.2015 година. През този период ще бъде установена надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *