Новини

Младежката безработица в ЕС е достигнала безпрецедентно високи нива

Депутатите призоваха за достъп до качествени работни места за 5,3 млн. младежи

Европейският парламент призова за засилване на мерките за борба с безработицата сред младите хора, включително минимални общи стандарти за професионалното обучение и достойните трудови възнаграждения с резолюция, приета в четвъртък. Финансирането от ЕС на програми, свързани със заетостта, също следва да се увеличи в бъдещите бюджети, добавиха те.

От ЕК предупреждават, че младежката безработица е достигнала безпрецедентно високи равнища, средно 23% в целия ЕС, с върхови стойности от над 50% в някои държави членки. Общо 5,3 милиона европейци на възраст под 25 години са безработни.

Комисията трябва да наблюдава отблизо прилагането на схемите „Гаранция за младежта“, които стартираха миналата година, и да предложи минимални стандарти за качеството на стажовете, равнища на заплащане и достъп до услуги по заетостта. Финансирането от ЕС за инициативата за младежка заетост, понастоящем 6 милиарда евро, също трябва да се засили.

Допълнителните мерки на национално равнище могат да включват мерки за предотвратяване на отпадането на младите хора от училище, насърчаване на обучението и професионална подготовка, както и всеобхватни стратегии за младежите, които не са в процес на заетост, образование или обучение. Държавите членки на ЕС трябва също така да използват възможностите на Европейския социален фонд и програмата „Еразъм +“, за да финансират проекти, които насърчават предприемачеството и премахването на бедността и социалното изключване, заявиха членовете на ЕП.

В резолюцията се подчертава нуждата младите хора да придобиват универсални умения, като овладяване на информационните технологии, лидерски умения, критично мислене и езикови познания, включително и чрез обучение в чужбина. Държавите членки, изхождайки от очакванията за бъдещата структура на икономики си, трябва да дадат приоритет на науката, технологиите, инженерството и математиката в образователните си програми, тъй като търсенето на тези профили ще бъде вероятно високо на пазара на труда.

Накрая, членовете на ЕП призовават държавите членки да гарантират, че младите хора ще имат достъп до качествени работни места, които предлагат стабилност и сигурност и отговарят на основните стандарти на труд. За да насърчат създаването на работни места, националните правителства трябва да намалят административната тежест за самостоятелно заетите лица, микропредприятията и малките и средни предприятия, да въведат благоприятни данъчни политики и да установят благоприятен климат за частни инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *