post

Първенец по усвоени европари е ОПАК

Сертифицираните разходи по седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“, финансирани със средства от ЕС, за периода 1 януари 2007 – 31 март 2013 година възлизат на 33%. Към 31 май 2013 г. процентът е 37 на сто, за да достигне към 25 юли 2014 година – 56% от общия бюджет на програмите /или ръст от 19 процента само за 14 месеца/. Това показват данни на  Информационната система за управление и наблюдение на финансовите инструменти на Европейския съюз за България, предоставени от Минситерски съвет във връзка с големия обществен интерес.

Според прогнозите на Управляващите органи до края на 2014 г. размерът на сертифицираните разходи, при добро управление на системите на европейските фондове, трябва да достигне 73%. Към 25 юли 2014 г., средствата, които следва да бъдат сертифицирани до 31 декември 2014 г., за да бъде изпълнено правилото N+2/N+3 са в размер общо на 1 378 273 471 евро. Управляващите органи са разработили планове по минимизиране на риска от автоматичното освобождаване на средства по правилото N+2/N+3,чието изпълнение в следващите месеци трябва да продължи и при необходимост да се актуализират.

Данните на Дирекция „Национален фонд“ при Министерството на финансите по изпълнение на програмите за първото полугодие на 2014 г. сочат известно забавяне при изпълнението на Оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“, много добро изпълнение при Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и добро изпълнение при Оперативните програми „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Конкурентноспобност“. 

През последните 14 месеца е постигнат и значителен ръст при реално изплатените средства към бенефициентите, посочват от Министерски съвет. 

Разплатени средства (в лева) към бенефициентите за периода юни 2013 г. – юли 2014 г. по 7-те Оперативни програми, съфинансирани по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за Програмния период 2007– 2013 г.:

ОП „Транспорт“ – 623 988 190,37-16.0%

ОП „Околна среда“– 1 046 753 644,65- 29.7%

ОП „Регионално развитие“ -804 808 891,59 – 25.6%

ОП „Конкурентоспособност“– 526 795 806,31 – 23.2%

ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 780 178 443,53 – 32.9%

ОП „Административен капацитет“ – 74 558 832,32 – 21.1%

ОП „Техническа помощ“ – 25 871 584,86 – 23.3%

Разплатените средства (в лева) към бенефициентите за периода юни 2013 г. – юли 2014 г. по Програмата за развитие на селските райони са 994 069 159,30 или 16.0%, а по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г. са 31 909 698,49 или 16.1%.

От Министерски съвет очакват плащанията по ОП „Околна среда“ да бъдат възстановени през месец август. В случай че прогнозите бъдат изпълнени, то към края на 2014 г. финансовото изпълнение на програмата би могло да достигне следните стойности:

общо плащания  – 2,721 млрд.лв. (77,24% от бюджета)

общо верификация – 1,951 млрд.лв. (55,38% от бюджета)

общо сертификация – 1,883 млрд.лв. (53,48% от бюджета)

В началото на мандата на правителството процентът на сертифицирани разходи по ОП „Околна среда“ бе под десет на сто. 

След извършените корекции по изпълнение и контрол на програмата, от страна на българските власти и проведени консултации с европейските партньори, очаквания са, че  плащанията по Оперативна програма „Регионално развитие“ в частта „Градско развитие“ и „Регионален туризъм“, следва да се възстановят през септември месец 2014 г.

България е сред 18-те страни-членки на Европейския съюз, които са във финалната фаза на одобрение на Споразумение за партньорство за програмния период 2014-2020 г. Отчитайки хода на процедурата в службите на Европейската комисия, би следвало  Споразумението за партньорство с България, чиято финална версия бе приета от правителството преди месец, да бъде одобрено в периода 4-8 август 2014 г. 

Споразумението за партньорство е основополагащият документ, който ще даде възможност за инвестирането на над 15 млрд.евро в българската икономика чрез европейската солидарност до 2020 година. Одобрението на Споразумението за партньорство от Европейската комисия не би могло да бъде факт, ако в последните 14 месеца не бяха разработени и приети 13-стратегически документа, се казва в съобщението. Тези документи са:

– Стратегия за намаляване дела на преждевременното напускане на образователната система 2013-2020 г. (Решение на Министерския съвет от 30.10.2013 г.), с която е изпълнено условие за преждевременното напускане на училище. 

Стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г. Приети са: Национален план за действие по заетостта за 2014 г. (декември 2013 г.), Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. (декември 2013 г.), както и е актуализирана Националната стратегия за младежта 2014-2020 г. (декември 2013 г.).

– Стратегия за електронно управление в Република България 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет от 21.03.2014 г.), и Пътна карта за нейното изпълнение (Решение на Министерския съвет от 20.05.2014 г.).

– Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет от 10.01.2014 г.)

– Стратегия за намаляване на риска от бедствия (Решение на Министерския съвет от 16.04.2014 г.) и Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. (Решение на Министерския съвет от 07.05.2014 г.).

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014г.) 

Стратегия за развитие на държавната администрацията 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет от 17.03.2014 г.) с ключов принос за изпълнение на хоризонталното условие за административната ефикасност ТПУ 11 и План за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г. (Решение на Министерския съвет от 15.05.2014 г.).

– Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет от 21.05.2014 г.).

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 403 от 19 юни 2014 г.)

– Национална здравна стратегия за 2014-2020 г.

Национална стратегия за развитие на сектора обществените поръчки в България за периода 2014 -2020 г. (Решение на Министерския съвет № 498 от 11 юли 2014 г.) Приемането на Стратегията за обществени поръчки вече получи висока оценка от Европейската комисия.

В периода април – май 2014 г. Министерският съвет прие и четири постановления, с които установи правната рамка, уреждаща основни въпроси за усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., както следва:

Постановление № 79 от 10 април 2014 година за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.;

Постановление № 107 от 10 май 2014 година за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.;

Постановление № 118 от 20 май 2014 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от  Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

Постановление  № 119 от 20 май 2014 година за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.

Работните срещи с Европейската комисия за обсъждане на коментарите по проектите на Оперативните програми 2014-2020 г., които бяха изпратени един месец предсрочно, се очаква да бъдат проведени през месец септември 2014 г. Това дава възможност одобрението на новите Оперативни програми да се осъществи до края на октомври месец 2014 г.