Новини

Наблюдава се устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики в трудовоправните отношения

Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %

Възможно ли е да бъде преборена сивата икономика и как – това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, които се проведоха днес. 

През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени.

През периода 2009-2014 г. бяха осъществени уникални по рода си изследвания на национално и браншово равнище, проведоха се мащабни информационни и разяснителни кампании, предоставени бяха над 23 000 консултации, обучени бяха над 6 500 лица от 16 индустриални бранша. За организирането и координирането на действията за ограничаване и превенция на неформалната икономика през 2010 г. бе създаден и успешно работи Национален център „Икономика на светло“, който бързо се наложи като водеща национална институция с организационни, координиращи, изследователски, аналитични, обучителни и информационни функции. 

Осъществените дейности по проекта започнаха да дават позитивни резултати още през 2012-2013 г. Това стана ясно при ежегодното изчисляване на създадения за целите на проекта нов индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика, който бе наречен Композитен индекс „Икономика на светло“. 

При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. (съобщената днес стойност) бе 67.77. Това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите практики. Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. 

Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика. Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция.

Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално-икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *