Новини

Механизъм ще следи за справедливо налагане на финансови корекции при нарушение на оперативните програми

Направените изменения в действащата методология са в пълно съответствие с прилаганата от Европейската комисия методология за финансови корекции

Правителството одобри промени в методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от европейските фондове. Целта е да се въведе ясен подход за определяне на случаите, в които финансовата корекция не следва да бъде за сметка на бенефициента, както и обективни критерии за покриването й.

Определени са основните принципи за установяване на случаите на налагане на финансови корекции, които не следва да бъдат за сметка на бенефициентите:

– бенефициентът е спазил изцяло разпоредбите на приложимото законодателството;
– за установеното от управляващ орган или от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” нарушение е постановено решение на КЗК или ВАС, с което бенефициентът се е съобразил;
– в обявлението или документацията са заложени изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС;
– бенефициентът се е съобразил с изрични указания на управляващия орган.

С промените се регламентират възможността и обстоятелствата, при които органът, налагащ финансова корекция, може да прояви гъвкавост и да наложи по-малка корекция (до 10%) в ситуации, в които към конкретната поръчка не би имало интерес от страна на икономическите оператори в другите държави-членки. Предлага се и създаването на механизъм, регламентиращ систематичен анализ на причините и отговорността за финансовите корекции, последствията от тях, както и мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяването им в бъдеще.

Направените изменения в действащата методология са в пълно съответствие с прилаганата от Европейската комисия методология за финансови корекции. Същевременно се осигурява справедливост при налагането на корекции, което от своя страна би намалило оспорването им по съдебен път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *