Новини

Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2020

Основните бариери за развитието на научните изследвания са липсата на устойчивост и прогнозируемост на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, на адекватна политики за финансиране на научните изследвания, нисък дял на програмно финансиране на научните изследвания

Правителството одобри актуализиран вариант на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2020 и План за действие към него за периода 2015-2020 г.

Актуализираният вариант на Стратегията и на Плана за действие се основават на изводите от изпълнението на Плана за действие до 2013 г., резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 т. и са разработени в съответствие и в допълнение на целите и приоритетите на Националната програма за реформи и Националната програма на развитие България 2020.

В целите и дейностите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Плана за действие са отразени коментари и становища на научната общност в резултат на публично обсъждане на документите в специално създаден електронен форум на Министерството на образованието и науката. Междуведомствена работна група разработи окончателния вариант на текстовете, който бе представен за одобрение на заседание на Националния съвет за наука и иновации. Стратегията ще се реализира в координация и допълнение с Национална пътна карта за научна инфраструктура и оперативната програма на Фонд „Научни изследвания”.

Основните бариери за развитието на научните изследвания в България, идентифицирани в Стратегията, са липсата на устойчивост и прогнозируемост на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, на адекватна политики за финансиране на научните изследвания и за концентриране на научния потенциал към приоритетни направления, нисък дял на програмно финансиране на научните изследвания и др.

Двата документа си поставят за цел да подпомогнат процесите в научната система в България за превръщането на науката във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Изпълнението им ще създаде условия и подходяща среда за осигуряване на качествени научни изследвания чрез концентрация на ресурси в приоритетни области и чрез мерки за изграждане на ново поколение учени.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Планът за действие ще способстват за пълноценното интегриране на България в европейското научно семейство и ще я направи активен и конкурентоспособен партньор в европейските изследователски и иновативни мрежи, се казва в съобщение на пресцентъра на МС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *