Новини

Отпускат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти

С по-голямата част от средствата ще се финансират пряко или непряко проекти в газовия сектор

Държавите членки се договориха да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор в региона на Балтийско море, както и в Източноцентрална и Югоизточна Европа. Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“. Финансираните проекти ще увеличат енергийната сигурност на Европа и ще спомогнат за прекратяване на откъснатостта на някои държави членки от енергийните мрежи на ЕС. Те също така ще допринесат за завършването на европейския енергиен пазар и интегрирането на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа.

С по-голямата част от средствата ще се финансират пряко или непряко проекти в газовия сектор. Освен нови газопроводи, по тези проекти ще се строят и терминали за товарене на втечнен природен газ (LNG) в региона на Балтийско море, Източноцентрална и Югоизточна Европа.

Ще бъдат съфинансирани и иновационни технологии в електроенергийния сектор. Те включват проучване на възможността за създаването на подводен кабел с дължина 700 км за постоянен ток с високо напрежение между Норвегия и Обединеното кралство, както и на проект за интелигентни мрежи по границата на Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия).

От отпуснатите 34 безвъзмездни финансирания 16 са в сектора на природния газ и 18 — в електроенергийния сектор, като от тях 28 са за проучвания като оценки на въздействието върху околната среда (в размер на 91,4 милиона евро), а 6 безвъзмездни финансирания се предоставят за строителни работи (555,9 милиона евро).

Редица от подпомаганите проекти бяха определени в Европейската стратегия за енергийна сигурност от 28 май 2014 г. като ключови проекти, свързани със сигурността на доставките Механизмът за свързване на Европа предвижда финансиране на проекти, които предоставят обозрими ползи отвъд националните граници, не са икономически жизнеспособни или не са достъпни за потребителите в някои държави членки.

Безвъзмездните средства в рамките на Механизма за свързване на Европа могат да финансират до 50 % от допустимите разходи за дейности. Въпреки това, при изключителни обстоятелства — когато дадено действие ясно допринася за сигурността на доставките, засилва солидарността между държавите членки или позволява използването на много новаторски решения — механизмът може да покрие до 75 % от разходите за строителство.

Предложението на Европейската комисия бе подкрепено от Комитета за координация на Механизма за свързване на Европа, който се състои от представители на държавите членки. По-късно тази година Комисията ще приеме официално списъка на предложенията, които ще получат финансово подпомагане в рамките на Механизма за свързване на Европа — Енергетика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *