post

Средносрочните прогнози за зърнените култури сочат солидно търсене в световен мащаб и стабилни цени

Цените на зърнените култури ще останат над средните за Общността, но под историческите рекорди от 2010 и 2012-а. Общата консумация на месо ще намалява, като само в свиневъдството ще има подем. Перспективите пред млекопроизводителите остават благоприятни в дългосрочен план поради нарастващото световно търсене, въпреки очакваното падане на цените в близко бъдеще. Това са част от прогнозите, направени в доклад на Дирекцията по земеделието на Европейската комисия, в който се визира развитието на пазарите на зърно, месо и мляко в ЕС до 2024 година. 

Според експертите средносрочните прогнози за зърнените култури сочат солидно търсене в световен мащаб и стабилни цени, които ще доведат до значителен износ на европейско зърно и маслодайни култури както за хранителни цели, така и за производство на биогориво. Очаква се обработваемата земя в ЕС леко да намалее, като производството ще зависи от повишаването на плодородието на земеделските земи, пише fermera.bg.

Що се отнася до биогоривата, очаква се тяхното съдържание в горивата да достигне  до 7%  през 2020 г. Консумацията на биогориво се предвижда да нараства по-бавно от очакваното, поради липса на стриктна политика, която да задължава фермерите да го използват.

От ЕК очакват производството на зърнени култури в ЕС бавно да нараства и да достигне 317 млн. тона през 2024 г. Предвижда се и да се повиши производството на царевица и пшеница за сметка на другите култури. Основната причина е повишеното търсене от страна на животновъдния сектор в комбинация с леко повишеното производство на етанол през първите 5 години, но и добрите експортни перспективи, особено за пшеницата. След възстановяването си от настоящия спад се очаква цените на зърнените култури  да се стабилизират в средносрочен план на ниво около 180 евро за тон, над средните исторически нива, но значително под рекордите от 2010-2012 г.

През разглеждания период производството на маслодайни култури леко ще нарасне до 32 млн. тона, като ще бъде ограничено от агрономически причини и стабилното търсене на биодизел. Производството на маслодайни култури в ЕС остава доминирано от рапицата и слънчогледа, докато ЕС трябва да внася 22,4 тона протеинови култури, основно соя за животновъдството. 66 на сто от общата консумация в ЕС на протеинови култури е от внос. Общото използване на масла от семената на овощните видове се очаква да остане стабилно. Цените на захарта в ЕС ще намаляват, докато достигнат нивото на световните пазари. Въпреки това се очаква общата продукция на захарно цвекло да се увеличи с 2 % в сравнение с годините преди отпадане на квотите и това ще доведе до увеличаване на износа.

Увеличаващото се население и икономическият растеж в развиващите се страни ще подкрепят увеличеното търсене на месо и ще благоприятстват износа на европейска продукция. Производството на месо в ЕС се очаква да нарасне до 44, 9 млн. тона, основно за сметка на свиневъдството. 

След 2 години на значителен спад се очаква производството на телешко месо в ЕС да се възстанови през сезон 2014 – 2015 г. Очакванията са обаче това да не продължи дълго и производството на телешко отново да се върне към ниските нива, за да достигне ниво от 7,6 млн. тона през 2024 г. След няколко години на спад производството на овче и козе месо и консумацията им ще се стабилизират на сегашното ниво, благодарение на подобрената печалба.

Очаква се пазарът и производството на свинско месо да се възстанови през 2015-а след три години на намалени доставки, основно поради новите правила за хуманно отношение към животните. Свинското месо е единственото, за което се очаква значително повишение през разглеждания период – с около 7 на сто през 2024 г. в сравнение с 2014 г. Свинското има няколко преимущества сред останалите меса, включително достъпните за потребителя цени, удобството, липсата на скандали с вируси и заболявания, по-ниските производствени цени, по-ниските необходими инвестиции.

Консумацията на месо на човек от населението в ЕС достигна най-ниското си ниво за последните 11 години през 2013 г. (64,4 кг). В началото на разглеждания период се очаква консумацията на месо да се възстанови до 2016 г. Но в края на разглеждания период през 2024-а се очаква рязък спад до 65 кг на човек.

Въпреки натиска надолу на цените в сегашната пазарна ситуация, средносрочните перспективи за млякото са благоприятни поради стабилното нарастване на търсенето. Очаква се продукцията на мляко и млечни продукти както в ЕС, така и в останалата част на света да нарасне. Въпреки това цените в ЕС ще останат на ниво около 350 евро за тон поради слабото нарастване на вътрешната консумация, за която все още отива около 90 на сто от европейското производство.

Производството на мляко може да достигне 158 милиона тона до 2024 г., тоест 12 млн. тона повече, отколкото през 2014 г. Но възможностите за експанзия на европейското мляко са ограничени поради растящото производство в останалите части на света, екологичните ограничения и ограничения потенциал на консуматорите в ЕС. Очаква се ръст на производството в районите с по-ниски производствени разходи и там, където фермерите са склонни да правят по-високи инвестиции.

Млякото на прах и производството на сирене ще поемат по-голямата част от европейските излишъци. Повишеното производство на сирена (11 млн. тона през 2024 г.) е обусловено основно от вътрешната консумация. Млякото на прах е лесен и евтин метод за транспортиране на млякото и заема повече от половината от търгуваните млечни продукти. До 2024 г. се очаква производството на мляко на прах да достигне 1,6 млн. тона поради повишеното световно търсене. 

Реалният доход на работната ръка в земеделието се очаква да нарасне слабо с  +6% в ЕС-28 през разглеждания период. Въпреки че разликата в доходите между ЕС-15 и ЕС-28 намалява, то тя ще се запази и за в бъдеще.