post

Проектът се финансира по ОПАК

Министерството на отбраната (МО) вече разполага с обновена Автоматизирана информационна система „е-Документооборот”. Новата уеб-базирана система позволява обработка на цялата входяща кореспонденция, вътрешните и изходящите документи изцяло по електронен път. Тя дава възможност за изграждане на единна база данни за документооборота, т.е. всички документи се съхраняват в електронен вид и всяка организация има достъп до своите дела, преписки, задачи и др. 

Автоматичната деловодна регистрация на исканията за електронни услуги към МО, постъпващи през Интернет, попълването на on-line форми, възможността за използване на електронен подпис и електронно заплащане са само част от предимствата на АИС „е-Документооборот”.

Със средства по проекта са закупени хардуер и базов софтуер, необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот”. Инициативата е на стойност близо 370 000 лв. и се финансира изцяло по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” на ОПАК.

Преминаването към електронната система ще доведе до подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство. Основната цел е да се премине към изцяло безхартиен документооборот.

„Новата информационна система ще допринесе за една добра база и експертен капацитет, които да бъдат надграждани през новия програмен период”, заяви Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на УО на ОПАК. Тя посочи, че над 200 души са обучени за работа със системата, което представлява близо една четвърт от служителите на МО. „Фактът, че администрацията вече е по-подготвена ни насърчава да финансираме подобни проекти и в бъдеще с оглед инвестицията в човешкия капитал”, каза още ръководителят на ОПАК.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *