post

Балкан Сървисис има дългогодишен опит в сферата на иновациите и технологиите

Петя Божкова е ръководител на отдел „Европейски програми и проекти“ в консултантска компания Балкан Сървисис. Тя разказа пред сайта за европейско финансиране ProjectMedia.bg какви са новите възможности за финансиране на проекти в сферата на иновациите и информационните технологии.

ВЪПРОС: Г-жо Божкова, какви нови възможности за финансиране на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще се появят през тази година?

Със стартирането на новия програмен период пред българските компании се отварят редица нови възможности за финансиране на внедрявания на софтуерни решения и други иновативни технологии, както и на решения за оптимизиране на  бизнеса и повишаване на конкурентоспособността им . На практика първите процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече са известни и ще стартират  през първото тримесечие на 2015 година.

ВЪПРОС: Бихте ли разказали повече за тях?

Да, вече е достъпна информация за три процедури. Първата от тях – „Подобряване на производствения потенциал на малките и средни предприятия“ – има за основна цел подобряване на производствените процеси, постигане на по-ефективно управление, повишаване на експортния потенциал на предприятията и в крайна сметка – подобряване на тяхната конкурентоспособност. По нея могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Общият бюджет на процедурата за всички кандидати ще е 293 374 500 лева.

По тази процедура ще бъде финансирано придобиването на материални или нематериални активи за обновяване на техническия капацитет на предприятията, включително бизнес софтуерни решения. Очаква се  приема на проектни предложения да започне  в края на януари или през февруари и да има три крайни срока за кандидатстване през 2015 година. Минималният размер на безвъзмездното финансиране по нея се очаква да е 100 000 лв., а максималният може да достигне 1 000 000 лева. Максималният процент на финансиране от страна на програмата  ще е между 35% и 70%, в зависимост от категорията предприятие и режима на  помощ, която ще предпочете дадено предприятие.

ВЪПРОС: С какви проекти ще могат да кандидатстват фирмите?

Те ще могат да финансират закупуването и въвеждането в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление. Сред допустимите дейности са също закупуването и внедряването на дълготрайни нематериални активи като например софтуерни приложения за управление на производствения процес, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или непатентовани технически познания и др.

ВЪПРОС: Кои са останалите две процедури, за които споменахте?

Втората процедура се нарича „Подкрепа за иновациите в предприятията“ и има за цел насърчаване внедряването на иновативни технологии и дейности в българските компании. Очаква се по нея да се приемат документи от септември 2015 г., а общият бюджет ще е 78 233 200 лева. Очакваният минимален размер на безвъзмездното финансиране отново е 100 000 лв., но за разлика от предишната процедура, тук очакваният максимален размер е 500 000 лева. Очакваният максимален процент на съфинансиране от прогрмата ще е между 25% и 85%. Допустимите дейности по тази процедура включват закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на иновативни машини, съоръжения и оборудване, както и на дълготрайни нематериални активи. Възможно е също  предприятията да се възползват от   консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Освен това, когато говорим за повишаване на конкурентоспособността, можем да добавим и процедурата „Енергийна и ресурсна ефективност“.

ВЪПРОС: Бихте ли разказали малко повече и за нея?

Да, нейната основна цел е подобряване енергийната ефективност на предприятията и стимулиране използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Ще бъде финансирано закупуването и внедряването на енергийно – ефективни решения, включително машини, съоръжения и оборудване, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Сред  възможните дейности  за изпълнение ще са също придобиването и въвеждането в експлоатация на нематериални активи, подобряващи енергийната ефективност, извършването на строително – монтажни дейности, придобиването на системи за отопление и охлаждане, както и за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Фирмите ще могат да участват и с проекти за консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

Очаква се по тази процедура да се приемат документи от декември 2015 година. Очакваният минимален размер на безвъзмездното финансиране ще е 50 000 лв., максималният се очаква да е 1 500 000 лв., а максималният процент на съфинансиране – между 35% и 70%. Допустимите кандидати и тук ще са микро, малки и средни фирми, а общият бюджет на процедурата ще е 97 791 500 лева.

ВЪПРОС: „Балкан Сървисис“ има дългогодишен опит в консултирането на проекти в сферата на иновациите и информационните технологии. Какви са предимствата на вашия екип в този сегмент?

През последните години екипът ни е реализирал успешно  няколко  големи европейски проекти в разнообразни обществени и икономически сфери – от внедряването на системи за управление на бизнеса, през иновативно решение за управление на складовите наличности, базирано на технологията RFID, до проект за подобряване информираността на гражданите в Община Варна посредством информационни киоски. Освен това сме подпомогнали няколко на брой български компании да получат финансиране за свои иновативни дейности и софтуер и да модернизират технологиите, компютрите и машините, които ползват. Успехът ни се дължи основно на комбинацията от ноу-хау в сферата на европейските програми за финансиране и експертизата на екипа ни в IT технологиите и в частност  във внедряването на бизнес софтуерни системи, включително ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) решения. Балкан Сървисис има дългогодишен опит и в двете сфери, което ни дава ключови предимства като консултант на проекти в сферата на иновациите и технологиите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *