Новини

27% от заетите готови да сменят населеното място заради работата

Най-силен интерес за смяна на професията проявяват работещите в сферата на културата, селското стопанство, търговията и недвижимите имоти

Степента на мобилност в работещите е ниска, устнови проучване на Българската търговско промишлена палата (БТПП). В проучването са обхванати 900 наети лица, като 448 от тях са консултирани в Центровете за кариерно развитие към БТПП.

Резултатите показват, че 27% от анкетираните декларират готовност за търсене на работа в друго населено място. Преобладаващият дял (73%) посочват, че биха започнали нова работа само ако е в същото населено място.

Само една десета от запитаните лица имат реална готовност за бърза промяна в техния трудов статут и започване на нова работа в краткосрочна перспектива. 

На въпроса дали биха се развивали в друга професионална област, 42% от консултираните лица в Центровете за кариерно развитие към БТПП отговарят положително. Най-силен интерес за смяна на професията проявяват работещите в сферата на културата, селското стопанство, търговията и недвижимите имоти – дейности, при които нивото на заплащане е сред най-ниските в страната.

Най-много са желаещите да сменят професията си в Ловеч, Добрич и Стара Загора – области, които до голяма степен се различават както в икономически план, така и в социален. Най-малко желаещи да сменят професията си има във Враца – само 11,0% и във Велико Търново – 22,0%. 

Сред причините за търсене на нова работа видимо преобладава финансовият мотив – над две трети – заради по-добро възнаграждение за труда. Сравнително малка част от наетите лица (около 10%) са готови да си сменят работата поради съображения, свързани с повече възможности за кариерно и професионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *