ЗемеделиеНовини

Проекти за развитие на сектор „Рибарство“ получиха над 1.1 млн. лева

Мерките от Програмата се финансират от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР), като 75% от средствата са европейски, а останалите 25% е национално съфинансиране

Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция е извършил авансово плащане на стойност 469 006 лв. на бенефициент с проект за „Размножаване на езерен рак, отглеждане на еднолетни рачета в рециркулационна система, при разработени биотехнологични параметри за органично аквапроизводство и последващо угояване в поликултура с шаранови риби“. Инвестиционното намерение e по мярка 3.5. „Пилотни проекти” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и ще бъде осъществено на два етапа. Общият размер на субсидията е в размер на 938 012 лв. Крайният срок за изпълнението на проекта е 31 август 2015 г., като инвестицията се покрива на 100% от Програмата.

Друг проект получи субсидия по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по ОПРСР, в изпълнение на местната стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“. Проектът е за изграждане на алеи за туризъм и ще се реализира на два етапа. Стойността на изплатеното авансово плащане е 170 642 лв. Общият размер на инвестицията е в размер на 317 653 лв. Проектът трябва да бъде изпълнен до края на август 2015 г.

Разплащателна агенция извърши авансово плащане на стойност 49 626 лв. по проект „Туристическа пътека „Вековни дървета“ в местността Храстево“ по същата мярка на Програмата,  4.1. „Развитие на рибарските области”. Общият размер на инвестицията е в размер на 99 253 лв., а крайният срок за изпълнението му е месец август 2015 г.

Безвъзмездни средства по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” в изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ получи и проект за подобряване на инфраструктурата, който ще  осигурява достъп до крайбрежната зона на град Каварна. Стойността на изплатената субсидия е в размер на 75 207 лв.

ДФЗ изплати още една субсидия по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” в изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Проектът е за картиране и популяризиране на Рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Фирансовата подкрепа, която ще получи бенефицента е в размер на 34 818 лв.

Субсидия в размер на 311 154 лв. бе изплатена и по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” на предприятие за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на нова пазарна структура –  стоково тържище около Бургас. Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *