Новини

Стартира проект Be Positive

Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора

Фондация на бизнеса за образованието стартира проект Be Positive.

В основата на проекта е обединеният опит на изследователи-психолози и практици в сферата на здравето, както и на професионалисти,работещи за организации, предоставящи професионално обучение и/или кариерно консултиране на национално и европейско ниво. 

Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора и тези, които не са включени в никакви образователни или обучителни форми. 

Модулната обучителна програма “Be Positive” ще бъде пилотирана със 100 – 150 млади безработни хора в Австрия, България, Великобритания, Гърция, Испания и Швеция. Те разработват нов иновативен обучителен метод, който ще насърчи и окуражи младите безработни хора и ще ги подготвят да се адаптират в потенциално стресови ситуации и да ги приемат успешно, но и да използват стресовите фактори като възможности за положителен растеж. Това ще е възможно на базата на идентифициране и използване на ключови конструкти и процеси от позитивната психология и ще се постигне чрез разработване на обучителната програма “Be Positive”. Крайният резултат ще е ресурс, който организациите ще използват, за да адресират по положителен начин психологическите проблеми, присъщи на целевата група.

В момента младежката безработица в Европа наближава 23.5%. Тази група млади безработни хора включва подгрупата на млади хора, които неработят, не учат и несе обучават никъде (NEET). В рамките на Европа техният процент варира между 7% и 17% в страни като България и Испания, например. NEET са изключително разнородна група. Най-голямата подгрупа са традиционните безработни. Някои млади хора са в по-голям риск от другите. Тези, от тях, които са с по-ниска образователна степен са с три пъти по-голяма вероятност  да станат част от NEET в сравнение с тези, които са завършили висше образование. За младите хора с имигрантски произход  вероятността да станат част от NEET е със 70% по-голяма от тази за местните млади хора. За младите хора, които имат увреждане или някакъв здравословен проблем, вероятността да попаднат в NEET е с 40% по-голяма от тази за младите хора в добро здравословно състояние. Съществуването на NEET води до изключително неблагоприятни последствия за хората, обществото и икономиката.

Повече за проекта може да научите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *