Новини

13.3% от работодателите планират разкриване на нови работни места

Всеки пети нает през следващите 12 месеца ще е със средно общо образование

Общо 13.3% от работодателите планират да разкриват нови работни места през следващите 12 месеца като около половината от позициите ще са за хора със средно образование и професионална квалификация. Това показват данни от изследване на потребностите от работна сила, подготвено от Министерството на труда и социалната политика и цитирано от Дневник.

Всеки пети нает през следващите 12 месеца ще е със средно общо образование, малко по-малко ще са новоназначените висшисти.

Сред среднистите с професионална квалификация най-голямо ще е търсенето на хора за предоставяне на персонални услуги, за хранителната,  шивашката и дървопреработвателната пломишленост. Над 70% от работните места за среднисти без квалификация ще са за продавачи, а втора по възможности сфера за реализация за тях е като чистачи и помощници. 

Сред висшистите най-голям шанс да си намерят работа ще имат специалистите по информационни и комуникационни технологии, на второ място – стопанските и административните специалисти, специалистите по природни и технически науки. 

Хората с основно и по-ниско образование могат да очакват да се реализират в селското и горското стопанство и в добивната, преработващата промишленост и строителството. 

За 55% от работодателите е важно наетите от тях да имат професионален опит и квалификация в професията, за 22% е достатъчен само професионалният опит, за 12% – само квалификацията. Едва 6 на сто от работодателите не държат нито на едното, нито на другото.

Едва 5.7% работодатели са наели през последните 12 месеца служители непосредствено след завършването на средното или висшето образование. След като са го направили, близо половината установили, че на новите им служители не достигат знания и умения. 

Сред назначените среднисти около 60% не са притежавали професионални знания и умения, около половината са показали несамостоятелност и неинициативност и неспособност за работа в екип. При около 30 на сто проблем се оказала комуникативността и познанията по чужди езици, а една четвърт не се оправяли с компютър. 

Сред хората с више образование най-проблемни се оказали професионалните знания и умения и управлението на конфликти – в около 40 на сто от случаите. В малко по-малка степен се проявяват несамостоятелността, липсата на инициативност и на предприемчивост. Около 30% не могат да работят в екип, а една четвърт имат проблем с познанията по чужди езици. Най-безпроблемните области за висшистите са компютърните и комуникативните учения.

Всеки пети работодател е осигурил обучения на екипа си през последните 12 месеца – 17.8% за своя сметка, а 3 на сто – финасирани по програми. Всеки десети планира такива обяучение в бъдеще, предимно – в рамките на фирмата. 

Изследването е направено въз основа на данни от НСИ и извадка от 2000 дружества и организации. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *