Новини

Зам.-министър Денков: Важно е ресурсът по програмата за образование да бъде използван по ефективен начин

Отпусканите средства по ОП НОИР ще се използват за нестопански дейности, каквито са получаването и разпространението на научни знания

„Общият ресурс на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”е значителен – 1,37 млрд лева. Изключително важно е този ресурс да бъде използван по ефективен начин”. Toва каза  заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на информационно събитие на тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации”. 

Отпусканите средства по ОП НОИР ще се използват за нестопански дейности, каквито са получаването и разпространението на научни знания, поради което не попадат в режима на държавните помощи. Фирми, които развиват научна дейност могат да кандидатстват, но само за дейностите, описани в оперативната програма. Бизнесът може да партнира с висши училища, научни институти и други организации по разработки, които попадат в приоритетните направления на икономиката на страната. Специално внимание бе обърнато на усилията чрез новата програма за децентрализация на научната дейност и на създаването на центрове за върхови постижения, които да подготвят научни кадри и млади специалисти с перспектива за следващите 10 – 15 години.

„От центровете за компетентност – уточни проф. Денков – се очаква да правят разпознаваема наука на международно ниво, която да бъде използвана в съответните сектори на икономиката.” Центровете за върхови постижения и за компетентност ще се развиват на национално ниво, а регионалните научни центровете ще се развиват като част от всеки един от шестте основни региона на страната (без София-град). Тази връзка между научните изследвания, иновациите и технологичното развитие обуславя тясното партньорство на МОН по ОП НОИР с Министерството на икономиката. Г-жа Ангелина Тодорова от дирекция „Икономическа политика” на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” представи  г-жа Людмила Тозева от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката. Директорът на дирекция „Наука” в МОН г-жа Златина Карова представи актуална картина по отношение на научната инфраструктура, като важен елемент по изпълнение на иновационната стратегия по двете оперативни програми. С коментар по време на дискусионната част се включи заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. Заместник-министър Денков запозна присъстващите и с основните акценти в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” по ОП НОИР. Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне” в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН представи критериите за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *