Новини

Дават 25 млн. лева за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

Проектът се финансира по ОП “Наука в растеж”

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”. 

По процедурата могат да участват:

– общини (или райони на общини);

– училища, съгласно Закона за народната просвета;

– юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Партньорството по проектите е задължително. По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати.

Общият бюджет на процедурата е 25 млн. лева.

Кандидатите могат да заявят финансиране за един проект от 100 000 до 1 000 000 лева. Предоставя се 100% безвъзмездна помощ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;

Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;

Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;

Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;

Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и  за учениците, търсещи или получили международна закрила;

Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование;

Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;

Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).

Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Крайните срокове за представяне на предложенията са:

Първи срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.

Втори срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *