Новини

Създават функционираща национална система за учене през целия живот

Ще се разшири и спектърът от възможности за придобиване на степени на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 г

Правителството одобри годишния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот ( 2014 – 2020 г.). Документът предвижда редица мерки за създаване на функционираща национална система за учене през целия живот.

Сред тях е подготовката на изменения в Закона за професионалното образование и обучение, с които ще се въведе нова структура на системата за професионално образование и обучение. Ще се разшири и спектърът от възможности за придобиване на степени на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 г. Предвидена е и актуализация на Национална квалификационна рамка на Република България.

В областта на предучилищното образование действията приоритетно ще бъдат насочени към децата в неравностойно положение и педагогическите специалисти, които работят в мултикултуриа среда. Планирано е обновяване на нормативната уредба във връзка със засиления миграционен поток и европейското законодателство чрез изработване на наредба за реда за приемане на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или общинските училища.

По отношение на професионалното образование и обучение ще бъдат разработени подходи за реализиране на обучение по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование и обучение и разработени нови Рамкови програми.

В системата на висшето образование ще бъде въведен нов механизъм за определяне на броя на приеманите студенти в отделните висши училища според  качеството на обучението и потребностите на пазара на труда.

Развитието на неформалното и информално учене ще бъде насърчавано чрез интернет платформата „Национална информационна система за младежта“, провеждане на младежки инициативи и кампании с участието на 200 доброволци, подобряване на материално-техническата база на 700 читалища и библиотечните фондове на близо 1600 обществени библиотеки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *