Новини

Oборудват "смарт" класни стаи

Предстои внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на деца от детски градини и училища

Осигуряване на техника за оборудване на „смарт“ класни стаи и създаване на възможности за презентиране на мултимедийно съдържание по природни и математически науки са част от мерките, включени в приетия от правителството План за 2016-2017 г. за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Чрез повишаването на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес се цели да бъде увеличен интересът на децата към ученето и образованието.

Ключова мярка за реализацията на плана е внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане от детски градини и училища. Целта е да се осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане. Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск.

Предвидени са специални мерки за допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка от учебния материал. Ще бъде осигурена и подкрепа на уязвими групи в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст, за да се гарантира ранната им социализация. За децата, за които българският език не е майчин, е предвидено допълнително обучение.

Друга мярка предвижда разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.

Планът е разработен в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).

Документът ще се изпълнява съобразно заключенията на Съвета на Европейския съюз относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеха в училище от 23 ноември 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *