post

Преобладаващата част от тях – 80.7%, са пътували само в страната

По НСИ през второто тримесечие на 2016 г. 909.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 80.7%, са пътували само в страната, 15.7% – само в чужбина, а 3.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 10.3%, като пътувалите в страната и чужбина се увеличават със 112.4%, пътувалите само в страната – с 19.1%, докато пътувалите само в чужбина намаляват с 20.2%.

Най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 – 44 години (42.4%), като 18.7% от тях са пътували в чужбина. Същевременно в страната най-много са пътували лицата на възраст 15 – 24 години – 92.1%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 42.3 и 68.8% от тях.

През второто тримесечие на 2016 г. като самостоятелни са били регистрирани 759.4 хил., или 87.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.2%, а на тези в чужбина – 60.4%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 39.6%, а в страната – 6.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 34.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35.4%.

През второто тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 130.64 лв. в страната и 492.81 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154.91 лв. в страната и 951.49 лв. в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *