post

Европейската комисия извърши преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и изготви доклади за всички държави-членки на ЕС. От съюза очертаха общите предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати.

Според  доклада страната ни е постигнала висока степен на съответствие по отношение на качеството на питейните води и водите за къпанe. Положителна е оценката и за плана за управление на отпадъците, в който са използвани модели от други държави-членки.

България е  постигнала значителен напредък от датата на присъединяването си към  ЕС през 2007 г. се посочва още в доклада. Основните притеснения са свързани с качеството на въздуха и извършването на строителни дейности в зоните от Натура 2000, липсата на интегриране на политиките в областта на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики.

Правят се препоръки в областта на кръговата икономика и ресурсната ефективност и се препоръчва фокусиране върху изпълнението на задълженията за разделно събиране с цел увеличаване процента на рециклиране и приоритизиране на разделно събраните биологични отпадъци. Обърнато е внимание и на необходимостта от мобилизиране на инвестиции в тази насока, ефективността на разходите, контрола и прозрачността, участието на обществеността и достъпа до информация в областта на околната среда.

По отношение на подобряване на качеството на атмосферния въздух България полага усилия във всички сфери, които имат отношение към тази тема. Анализират се конкретните причини, поради които не е постигнато съответствие с изискванията на законодателството. Подкрепят се повишаването на енергийната ефективност и санирането на общински и частни сгради, дейностите по залесяване, обновяване на транспортните средства на градския транспорт и много други.

ЕК разработва подобни доклади за първи път. Целта им не е бъдещото стартиране на процедури по нарушение на правото на ЕС. Докладите са продукт от експертна независима оценка на постиженията и слабите страни в областта на околната среда на всяка една държава-членка на ЕС за справянето с общите предизвикателства и начините за обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *