post

ГИС-базирана информационна система за състоянието и екосистемните услуги в урбанизираните територии ще подпомага местните, регионални и национални административни структури при управлението и планирането на урбанизираните територии. Тя е създадена в изпълнение на проект TUNESinURB, финансиран по програма БГ03 на Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

Проектът се изпълнява от Института за гората при БАН и негови партньори. Резултатите от изпълнението му бяха представени на заключителна конференция в София. Получените данни могат да се използват при разработването на превантивни мерки за опазване и подобряване на състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях услуги.

Екосистемните услуги в градската среда са материални (хранителни, водни ресурси и др.), поддържащи (регулация на наводнения и бедствия, осигуряване на кръговрат на веществата, поддържане на условия за живот, контрол на болести и вредители и др.) и културни (възможности за възстановяване, духовно и културно обогатяване).

В изпълнение на проекта е направена експертна оценка за състоянието на десет подтипа урбанизирани екосистеми върху цялата територия на България, извън защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Анализирано е състоянието на зелената инфраструктура в градските територии и капацитета на урбанизираните екосистеми да предоставят екосистемни услуги. Информацията е допълнена и с данни за опасността от присъствието и разпространението на чужди  инвазивни видове в тях.

Експертите отчитат, че урбанизираните екосистеми са подложени на значителен стрес както от климатичните промени, така и от човешката намеса, което влошава състоянието им и може да промени видовото разнообразие на растителността в тях. Специалистите препоръчват мерки за повишаване възможностите на урбанизираните екосистеми да предоставят услуги с фокус върху зелените територии. Сред тях са управление и предотвратяване на наводнения и свлачища, опазване на биоразнообразието и на специфични ценни и уязвими видове, увеличаване на зелените територии и поддържането им в добро състояние.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *