post

След 10 години членство в Европейския съюз България изостава от Македония и си поделя четвъртото място с Румъния, пише infostock.bg. С най-добри общи показатели е Унгария, следвана от Словакия, а с най-негативен резултат е Сърбия. Това показва анализът на Българската стопанска камара (БСК) за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г. Използвани са данни от Евростат, Световната банка и ITC и са съпоставени без коментар с тези на Унгария, Словакия, Румъния, както и на нечленуващите в ЕС Македония и Сърбия.

Основен положителен принос за представянето на страната ни имат макроикономическите показатели, а най-негативен резултат отчитаме по социални показатели – основно демографско развитие и пазар на труда. Силно негативен принос към общото класиране на страната ни имат и секторите “Администрация” и “Правосъдие и вътрешен ред”.

В групата “социална сфера” страната ни се нарежда на последно място по показатели. Най-добре се представят Унгария и Словакия, а след тях се нарежда Македония, която изпреварва Румъния, Сърбя и България. Страната ни се нарежда на последно място в класацията по показателите “демография”, “пазар на труда” и “здравеопазване”. Само в сферата на образованието България изпреварва Румъния, Сърбия и Македония, нареждайки се на трета позиция.

В макроинкономически план страната ни се представя най-добре сред изследваните държави. Ако не се отчитат средствата, които се получават от ЕС, на втора позиция се нарежда Унгария, следвана от Словакия, Македония, Румъния и на последно място – Сърбия.

Показателите на страната ни в макроикономически план са най-добри по отношение на “конкурентноспособноста”, “науката, иновациите и развойната дейност” и “бюджета, държавения дълг и резерва”. Относно показателя “външна търговия” България се нарежда на трето място, след Унгария и Словакия, а по отношение на “инвестициите” сме на четвърта позиция, като в тази група ни изпреварва и Сърбия. Показателите на България я нарежда на четвърто място по отношение на “еврофондовете”.

България заема предпоследна, пета позиция по отношение на секторните политики. Тук най-добре се представят Унгария и Словакия, следвани от Румъния и Македония. След нас се нарежда единствено Сърбия.

По отношение на секторните политики, за 10-годишния период на изследването, България се нарежда на първо място само по показателя “туризъм”. На второ място сме в групите “транспорт и инфраструктура” и “селско стопанство”. При показателя “енергетика и околна среда” България заема трето място, като пред нея са Румъния и Унгария. По отношение на “правосъдието и вътрешения ред” и “администрацията” страната ни е последна от включените в изследването държави.

Данните са обобщени в три групи:

Част I – Социални показатели:
1. Демография
2. БВП, производителност и пазар на труда
3. Здравеопазване
4. Образование
Част II – Макроикономически показатели:
1. Конкурентоспособност
2. Външна търговия
3. Инвестиции
4. Наука, иновации и развойна дейност
5. Бюджет, държавен дълг и резерв
6. Европейски фондове
Част III – Секторни показатели:
1. Енергетика и околна среда
2. Туризъм
3. Транспорт и инфраструктура
4. Селско стопанство
5. Администрация
6. Правосъдие и вътрешен ред

С цел по по-добро онагледяване на резултатите, по всеки от разделите е направена класация на изследваните държави (1-во място = най-добри резултати; 6-то място = най-слаби резултати).

Класирането е осъществено на три етапа:
1. Класиране по отделните показатели, включени в съответните подраздели;
2. Обобщено класиране по всеки от трите раздела;
3. Общо класиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *