post

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Това е становището на министъра на околната среда и водите Нено Димов, съобщава пресцентъра на екоминистерството.

Според него страната ни ще изпълнява твърдо общата политика на ЕС. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание и е в сила за България от 29 декември 2016 г., след като  документите за ратификация бяха депозирани официално в Секретариата на ООН.

Пактът, договорен от почти 200 държави в Париж през 2015 г. под егидата на ООН, има за цел да намали количеството изхвърлян въглероден диоксид и други газове, отделяни от използването на изкопаеми горива.

България е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който се прилага чрез Третия национален план за действие по измененията на климата – всеобхватна и амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. Страната ни подготвя също така Национална стратегия за адаптация и План за действие за изпълнението й за периода до 2030 година.

Държавите членки на ЕС, в това число и България, имат съвместен правно обвързващ ангажимент до 2030 г. да редуцират емисиите парникови газове на Съюза с 40% спрямо нивата от 1990 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *