post

През 2016 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 187.5 млн. лв., като в сравнение с 2015 г. са намалели с 11.8%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Делът на бюджетните разходи за НИРД от брутния вътрешен продукт също намалява – през 2016 г. съставлява 0.2% от БВП при 0.24% през 2015 година. Средната стойност на този показател за Европейския съюз е 0.65% през 2015 година.

От статистическия институт отчитат, че през 2016 г. най-голям е делът (47.2%) на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към “Общо развитие на знанието”, което включва основно научните изследвания, осъществявани от Българската академия на науките и университетите.

Тази социално-икономическа цел е основна и за Европейския съюз през 2015 г. с дял от 51.7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *