post

„Планът за действие „За природата, хората и икономиката“, който Европейската комисия прие в началото на тази година, е от ключово значение за България. Като държава членка, участваща с 35% от територията си в екологичната мрежа НАТУРА 2000, България приветства и подкрепя обявената от ЕК готовност да работи със страните от ЕС за гарантиране на по-висока съгласуваност между социално-икономическите цели и политиката  за опазване на биоразнообразието“. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова пред участниците във форума „Мисия: Чиста храна, честен поминък“, организиран по проекта „За Балкана и хората“. Той е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и подкрепа и се проведе в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Николова приветства инициативата, която подкрепя общите усилия за  устойчиво балансирано развитие на регионите в България. Зам.-министърът припомни и че страната ни е втората в ЕС с най-високо ниво на биологично разнообразие и третата с най-висок процент площи в НАТУРА 2000. „Това е възможност, но и голямо предизвикателство. Задължение е да полагаме специални усилия така, че местните общности да могат да просперират в хармония с природата, като се гарантира нейното разумно, дългосрочно ползване и опазване“, акцентира Атанаска Николова.

Тя подчерта, че опитът на Конфедерация Швейцария в управлението на териториите с висока природна стойност е от изключително значение за страни като България при формирането на политиките и управленските решения. Според зам.-министъра е важно да се насърчава устойчивото използване на биологични ресурси за постигането на социално-икономически просперитет на местните общности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *