post

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%, съобщиха от НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” – със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” – по 7.3%.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 16.0%, „Административни и спомагателни дейности” – с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.2%.

Най-високо възнаграждение получават в сферата на далекoсъобщения – 2306 лева, Финансови и застрахователни дейности – 1815 лева, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 1769 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство – 635 лева, в строителството – 796 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния – с 10.6%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 3.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.9 и 16.8%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9.7 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.3 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 5.3%.

Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 4.1 хил., а в процентно изражение – в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 9.0%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *