post

През следващата година МОСВ планира увеличение на приходите от такси с 5,1 млн. лв. Това стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Нено Димов при обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от парламентарната комисия по околна среда.

Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, а приходите се трансферират на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на екологични проекти. В проекта на бюджета приходите на МОСВ общо са 56,3 млн. лв. Те се формират основно от  приходи от държавни такси, глоби, санкции и концесии.

Предвидените разходи през 2018 г. са в размер на 49,8 млн. лв. и са завишени с 3,8 млн. лв. спрямо 2017 г. От тези средства 2,3 млн. лв. са за персонал, 0,4 млн. лв. – за издръжка. За закриване и рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово са предвидени 1,1 млн. лв. като капиталови разходи.

През 2018 г. очертаните основни посоки в работата на администрацията са: управление и контрол на водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *