post

На редовно си заседание Министерският съвет прие доклад на вицепремиера Томислав Дончев за напредъка по облекчаването на административната тежест за гражданите и бизнеса. В него е посочено, че министерствата и агенциите трябва да ускорят изпълнението на поетите през август ангажименти, съобщиха от правителствения пресцентър.

Преди около три месеца бяха посочени общо 605 услуги и регулаторни режима, които могат да бъдат оптимизирани. Към 31 октомври 28% от предложените от министерствата мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса са изпълнени, а 37% са в процес на изпълнение. За реализирането на 35% от мерките се налага по-продължителна работа в търсене на подходящата нормативна формула.

Правителството даде на администрациите срок до 15 януари 2018 г. да представят на Дончев обобщен доклад за изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на бюрокрацията.

Същевременно кабинетът одобри промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за намаляване на административната тежест, с които се премахва изискването за предоставяне на пет удостоверителни документа на хартиен носител. Това се налага, тъй като част от тях могат да бъдат събирани и по служебен път.

Отпада изискването за предоставянето на Единен идентификационен код, когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език. Няма да е нужно и представянето на диплома за завършено висше образование на ръководителя на производство, както и документ за придобита специалност на персонала.

Документите, свързани с промяна на обстоятелства в Търговския регистър, копията от издадени разрешения, както и удостоверенията за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел също отпадат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *