post

В края на декември се очаква да бъде отворен втори прием по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването на малка по мащаби инфраструктура.” Това съобщи заместник-министърът на земеделието Лозана Василева. През следващата седмица тематичната работна група ще обсъди проекта на насоките за кандидатстване и точните условия, след което те ще станат публични.

Тя припомни, че бюджетът на първия прием по общинската мярка 7.2 беше в размер на 341 млн. евро за дейности, свързани със строителство и реконструкция на улична, пътна, водоснабдителна, социална, културна и образователна инфраструктура. По първия прием постъпиха общо 925 заявления за подпомагане с общ размер на заявените инвестиционни разходи 1 080 244 969 евро.

По тази причина за предстоящия втори прием на заявления за подпомагане по подмярката, е взето решение от комитета за наблюдение на Програмата на заседание от 25 октомври 2017 г. да се въведе ограничение и община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. да няма възможност да кандидатства с проект за същата дейност и в предстоящия прием. Кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност в приема по подмярка 7.2., но не и с повече от три заявления за подпомагане в целия период на прием, посочи заместник-министърът.

Заместник-министър Василева припомни, че така наречената „общинска“ подмярка 7.2. е замислена с цел решаване на един от най-големите проблеми в национален мащаб – обезлюдяването на селата. По нея бенефициенти в частта за водоснабдителна инфраструктура са общини и ВиК оператори. Финансовата помощ е в размер на до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на финансов анализ за разходите и ползите, като максимален размер на проекта е в левовата равностойност на 3 млн. евро, посочи д-р Василева.

По подмярката ще могат да кандидатстват само Общините, които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. На втория прием ще бъде пуснат остатъчният бюджет на подмярката, който е около 100 милиона евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *