post

На 29 ноември 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заседанието беше свикано от председателя на Общото събрание проф. Тинко Тинчев на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и чл. 12, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет по решение на Академичния съвет, прието на 25 октомври 2017 г.

Ректорът проф. Анастас Герджиков направи годишен отчет за състоянието на Университета.

Общото събрание прие отчета на ректора и годишния отчет за дейността на Контролния съвет, както и изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Реформата, за която Софийският университет винаги е настоявал, доведе до увеличаване на трансферите от държавния бюджет в университетите, поддържащи високо качество на образованието и на научните изследвания, изтъкна ректорът. В резултат на комплексната оценка на качеството и други мерки само средствата за издръжка на обучението в Софийския университет за 2017 г. са с 2 620 000 лева повече от 2016 г.

През 2016 г. Софийският университет отчита ръст на собствените приходи спрямо предходната година от 7%, тенденцията се запазва и през 2017 година. Постигнат е и ръст на средствата за социално-битови разходи на студентите и докторантите.

Спрямо началото на мандата на ректорското ръководство през 2015 г. задълженията на Университета намаляват с 20%. Няма неразплатени задължения към персонала, посочи ректорът. От 1 февруари 2017 г. заплатите на всички преподаватели и служители са увеличени с 6 до 8 на сто.

През 2016 г. Софийският университет е въвел онлайн услуга за заплащане на семестриалните такси. През зимния семестър на 2016/2017 г. услугата е ползвана от 3,72% от студентите, през летния семестър – вече от 7,61% от студентите, а в началото на зимния семестър на 2017/2018 г. се увеличава до 9,75%.

И през 2017 г. Софийският университет е на първо място в 22 от 26 професионални направления, по които обучава студенти, изтъкна ректорът. През зимния семестър на учебната 2016-2017 г. общият брой на обучаваните студенти е 21 436, от тях 13 348 са в бакалавърска, а 8088 – в магистърска степен. Чуждестранните студенти са 1009. Софийският университет остава национален лидер и в областта на докторантското обучение и подготвя близо една трета от всички докторанти в страната.

Софийският университет продължава да се утвърждава като значим център за повишаване квалификацията на кадрите с висше образование в страната. Под индивидуална и групова форма на обучение, по проекти и договори с Министерството на образованието и науката своята квалификация са повишили общо 2215 души, каза ректорът. Той посочи и успешната дейност на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, който в сериозна конкуренция е утроил броя на обучаваните педагогически специалисти в сравнение с 2016 г.

Софийският университет запази позициите си в класациите Multirank, Times Higher Education и QS World University Rankings, отчете ректорът и припомни, че през 2017 година на учени от Университета бяха присъдени три престижни награди – проф. дхн Тодор Дудев и проф. дхн инж. Иво Грабчев бяха удостоени с наградата Питагор на МОН за 2017 г. в категорията за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки, а гл. ас. д-р Кирилка Младенова от Биологическия факултет получи една от трите стипендии на програмата „За жените в науката“ на Л’Ореал и ЮНЕСКО. Нараства и научната продукция на Университета в списания с импакт фактор.

Софийският университет изпраща най-много български и посреща най-много чуждестранни студенти по Програма „Еразъм+“. Повишава се студентската, докторантската и преподавателска мобилност по двете действия на Програма „Еразъм+“ К103 и К107.

Проф. Герджиков отчете и полаганите сериозни грижи за задоволяване на социалните потребности на студентите и за осигуряване на качествена жизнена среда в студентските общежития и столове.

Докладът на ректора на Софийския университет беше приет със 197 гласа „за“, 5 „против“ и 21 „въздържал се“.

Общото събрание на Софийския университет реши да проведе следващо заседание през март 2018 година, на което да направи преглед на политиката на Университета през последните дванадесет години и да обсъди Стратегията за развитие на Алма матер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *