post

Българската консултантска компания Balkan Services изпълни успено проект по процедура „Ново работно място“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е 100% финансиран, като общата стойност е 198 464.00 лв

Благодарение на проекта бяха назначени 12 нови служители и финансирани за период от 12 месеца. След специализирани обучения, тяхната професионална квалификация бе значително повишена и те вече са активна част от екипа на компанията. Освен повишаването на тяхната професионална квалификация, чрез предвидените обучения по дигитални компетенции, те повишиха и нивото си на владеене на английски език. В рамките на спечеления проект беше закупено още компютърно и офисно оборудване.

Проект: BG05M9OP001-1.003-0148 „Нови възможности в Балкан Сървисис ООД”.
Главна цел: Да се осигури заетост на 12 безработни лица, назначените лица да повишат своята професионална квалификация и да получат професионален опит.

Balkan Services предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за управление на бизнеса с акцент върху CRM, ERP и BI. Компанията е сертифициран партньор на немската LucaNet AG за финансовите й продуктите за планиране и консолидация на отчети. Balkan Services предлага още IT поддръжка и услуги, както и изготвяне и управление на Европейски Проекти в сферата на технологиите. Компанията има над 400 внедрени CRM, ERP и BI проекта във водещи компании, сред които: Coca-Cola Hellenic, Бони Холдинг, Ficosota, Unilever, Intersnack, Боженци и други.

Balkan Services предоставя и професионално разработване и управление на проекти по европейски финансиращи програми и оперативни програми в България. Фирмата има разработени и спечелени множество проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“ и „Развитие на човешките ресурси“. Компанията разполага с опитен екип в сферата на разработването и управлението на проекти по програми H2020; SME Instrument; Erasmus+; FP7; Interreg – Програми за трансгранично сътрудничество.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект „Нови възможности в Балкан Сървисис“, договор BG05M9OP001-1.003-0148, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *