post
Посланиците към ЕС са договорили мандат за правилата за мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво, които ще се прилагат за новите тежкотоварни автомобили, съобщиха от Съвета на ЕС. Това означава, че предстоящото българско председателство ще бъде в състояние да започне преговори с Европейския парламент веднага след като Парламентът приеме своята преговорна позиция.
Гласуването на регламента в комисията на Европейския парламент е насрочено за януари 2018 г. След това се очаква текстът да бъде представен за одобрение на пленарната сесия през февруари.
Регламентът установява задължителна система за мониторинг и докладване за всички държави от ЕС за тежкотоварните превозни средства, подобно на вече въведената схема за леките и лекотоварните автомобили. Тези задължения ще се прилагат само за новите превозни средства, регистрирани в ЕС.
„Нашите камиони и автобуси са големи замърсители. Установяването на стандарти за емисиите на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства има голямо значение за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортния сектор в ЕС. Днешното решение, с което се осигуряват мониторинг и докладване по ефективен начин, е важна стъпка към нашата цел“, каза Сийм Кийслер, министър на околната среда на Република Естония.
Позицията на Съвета като цяло подкрепя предложението на Комисията. Основните елементи на мандата са следните:
Задълженията за мониторинг и докладване съгласно този регламент ще се прилагат само за производителите на онези категории превозни средства и/или групи, които вече са сертифицирани. Началните години за мониторинг и докладване за всяка категория превозно средство/група са определени в приложението към регламента, което ще бъде съответно изменено когато останалите категории превозни средства/групи бъдат сертифицирани. Комисията ще разполага със 7 години да определи началните години за всички категории превозни средства/групи, обхванати от този акт.
Ще бъде създаден централен регистър на ЕС, в който да се събират съответните данни от органи и производители. Събраните данни за емисиите на CO2 и за разхода на гориво ще бъдат предоставени на разположение на гражданите с цел повишаване на прозрачността в сектора на транспорта. Единственото възможно основание за изключения от този общ принцип ще бъде защитата на лични данни и лоялната конкуренция. Данните, свързани с аеродинамичните характеристики на превозните средства (т.нар. „коефициент на въздушно съпротивление“), които са важен елемент за определяне на разхода на гориво на превозното средство, също ще бъдат на разположение в различни формати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *