post

Средната заплата през декември 2017 г. нараства с 45 лева спрямо предходния месец ноември, докато броят на наетите в края на миналата година намаляват с 34.0 хил. души спрямо септември, сочат обявените предварителни данни за пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2017 година от Националния статистически институт (НСИ).

Наетите са намалели с 1,5 процента, като достигат 2.28 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 12.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 12.0%, и „Операции с недвижими имоти” – с 5.1%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 1.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22.2 и 17.3%.

В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5.4 хил., или с 0.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 3.2 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 2.2 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 2.9 хиляди. И в процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 2.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 2.1%, докато най-голямо намаление е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 2.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 123 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование” – с 19.2%, „Операции с недвижими имоти” – със 7.7%, и „Други дейности” – с 6.2%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Образование” – с 18.5%, „Други дейности” – с 14.5%, и „Административни и спомагателни дейности” – с 14.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 448 лева;

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 808 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности” – 1 783 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство” – 647 лева;

– „Други дейности” – 789 лева;

– „Строителство” – 847 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2%, а в частния – с 10.8%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *