post

Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването на която е 2 април 2018 г. (защото 31 март е в събота), напомня Националната агенция за приходите (НАП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността.

В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски.

Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет, напомня НАП.

Минималната глоба за неподаване на декларации е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица

От НАП напомнят още, че до 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

В справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ) се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от:

– друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и лицензионни възнаграждения и др.

– наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

– доходи, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

– доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;

– доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи.

До 250 лева е глобата при непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *