post

Изпълнителна агенция по горите утвърди Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г., съобщава agro.bg. Документът дава реалистична насока за бъдещото развитие в областта на производството на енергия от горска биомаса, определена на базата на действащите европейски политики и регулации, както и на основа на потребностите, потенциала и възможностите за използване на горско-дървесна биомаса в България.

Освен аналитична част, планът съдържа стратегическа рамка с приоритети, мерки и дейности и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ са предложени конкретни действия и мерки за най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия като са спазени всички критерии за устойчивото  използване на горската биомаса в съгласие с европейските и български регулации по отношение възобновяемите източници на енергия.

Приоритетите залегнали в плана определят необходимостта от търсене на възможности за въвеждане на нови методи и начини за потребление на енергия от горска биомаса въз основа на подобрена политическа и нормативна рамка и чрез въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии. Изпълнението на предвидените в плана мерки и дейности ще доведе до трайно подобряване на чистотата на въздуха и за смекчаване на влиянието на климатичните  промени и ефективното оползотворяване на биомасата като възобновяем, но изчерпаем ресурс.

В процеса на изготвяне, документът беше поставен на обществено обсъждане на две регионални кръгли маси и три срещи на заинтересованите страни, на които присъстваха представители на държавните институции, областни и общински структури, регионални дирекции по горите, държавни горски предприятия, граждански и неправителствени организации и бизнеса, както и медии. Целта на обществените дискусии беше постигането на широк консенсус с всички заинтересовани страни, чийто препоръки и коментари, след обобщаване и оценка, бяха взети предвид преди изготвянето и одобряването на окончателния вариант на Националния план за действие за енергия от горска биомаса.

Националният план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. е изготвен по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз с партньори от осем европейски държави. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания.

Националният план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.  е публикуван в раздел Документи/Други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *