post

България ще ръководи преговорния екип на ЕС за климата в Бон, Германия, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). От 30 април до 10 май там ще се провеждат преговорните сесии по международните договорености за климата. Заседават Спомагателният орган по изпълнението, който подпомага Конференцията на страните при оценката и прегледа на ефективното изпълнение на конвенцията, както и Спомагателният орган за научно-технически консултации, който предоставя на Конференцията на страните своевременна информация и консултации. В Бон се провежда и сесия на Работната група по Парижкото споразумение.

България ще участва в преговорната сесия в ролята си на Председател на Съвета на ЕС. В сесиите ще вземе участие и зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Срещите на страните ще бъдат във формат пленарни сесии и дискусии във формални и неформални групи.
Целта на сесията на спомагателните органи в Бон е да се постигне напредък по подготовката на технически правила за прилагане на Парижкото споразумение. Наборът от правила, включително за представяне на последващи национално определени приноси, докладване и отчитане на намаленията на емисии, насоки за глобалния преглед на постигането на дългосрочните цели на споразумението, процедури за ефективна работа на комитета, който да улеснява изпълнението и да насърчава спазването на разпоредбите на споразумението, и др., трябва да бъде финализиран не по-късно от 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *