post

13 общини (или 4,9% от всички в страната) отговарят на три и повече от критериите за общини с финансови затруднения, става ясно от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините към края на 2017 г., съобщава investor.bg.

Според финансовия министър Владислав Горанов общините с финансови затруднения през тази година са Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Общините, които отпадат от списъка през тази година, са 21, сред които Созопол, Кърджали, Тетевен, Велинград и др.

През 2017 г. са съгласувани планове за финансово оздравяване на десет общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли.

„Тези общини изготвиха и изпратиха за съгласуване оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване, които включват мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план, изготвени на база на обективен анализ на основни финансови показатели. Целта е да бъде намален дефицитът по бюджета, както и ограничаване на необезпечените и просрочени задължения и да бъдат въведени конкретни мерки за подобряване на процеса на управление на общинските финанси”, пише в отговора на депутатски въпрос Владислав Горанов.

Анализът на данните в края на първото тримесечие на 2018 г. спрямо края на 2017 г., както и спрямо същия период на 2017 г., показва лек спад на средния дял на приходите в общите постъпления за страната – 36,36 % спрямо 38,02 % за същия период на миналата година и 38,39 % в края на 2017 г.

Приходите превишават разходите към края на първото тримесечие на 2018 г. при 78 общини или 29% от тях, подобрение спрямо същия период на миналата година при 61 общини или 23%, но към края на 2017 г. този резултат е факт само при 9% или 24 общини.

Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, не се променя значително и в трите разглеждани периода. Наличните в края на март 2018 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 4,2 % (при 5,3 % към 31 март миналата година и 7,2 % към 31 декември 2017 г.).

Броят на общините, превишаващи средните нива за страната в края на първото тримесечие на 2018 г., е 81 (при 73 за същия период на миналата година и 63 към края на 2017 г.).

Към 31 март в 22 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15% (при 30 общини за същия период на миналата година и 27 в края на 2017 г.).

Като цяло, приходите на общините са около 40% от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15,5%, което се отнася за 41 общини.

Просрочените задължения на общините към 31 март са в размер на 147,9 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 138,3 млн. лв., като са формирани от 141 общини (53,2 % от общия брой общини).

Над 46% (124 общини) завършват първото тримесечие на 2018 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година намаление на просрочените задължения отчитат 34,7% (92 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 48 млн. лв.

В същото време 55 общини (20,8% от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 10,4 млн. лв.

Само три общини (Генерал Тошево, Ябланица и Разград) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,6 млн. лв. и съставляват около 2,5% от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31 март възлизат на 1,253 млрд. лв., в т.ч. 576,5 млн. лв. вътрешен (46,5%) и 662,5 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 50,5 % от общия размер на дълга).

Спрямо края на 2017 година размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 22,9 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 19,5 млн. лв. и на намаление на външните заеми с 3,4 млн. лв.

От началото на 2018 г. министърът на финансите не е съгласувал планове за финансово оздравяване на общини, посочват от финансовото ведомство.

Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по Закона за публичните финанси, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила, препоръчват от министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *