post

Значителна част от младите хора в България нямат интерес или възможност нито да работят, нито да учат. Добрата новина е, че по последните данни на Евростат делът им значително намалява паралелно с общия спад на безработицата – от 22.3% през 2016 г. до 18.6% през миналата година. Лошата е, че нивото остава значително, пише Дневник.

Над 38 млн. души на възраст между 18 и 24 години живеят в Европейския съюз, а 14.3% от тях нито учат, нито работят през 2017 г. От 2012 г. делът на неактивните младежи постоянно намалява, като през 2017 г. той е близо до предкризисните нива от 2008 г. Това са близо 5.5 млн. души. Най-голям е делът на тези хора в Италия (25.7%), а най-малък – в Холандия (5.3%).

През 2017 г. 40.4% от хората на възраст между 18 и 24 години в ЕС се обучават, 27.4% работят, а тези, които и работят, и учат са 17.8%.

Макар че делът намалява през последната година, значителна част от младите хора в България все още е в графата които не са на работа, но и нямат интерес към образование или професионално обучение. България се нарежда на шесто място в класацията с дял от 18.6%. Над нея са страни като Италия (25.7%), Кипър (22.7%) и Гърция (21.4%). В другия край на спектъра се позиционират държавите с най-добри показатели като Холандия (5.3%), Словения (8%) и Австрия (8.1%).

Причините за феномена “неучещи и неработещи” млади хора са сложни, но могат да се обобщят като особености на социалната и семейната среда, потомствена безработица и маргинализация и липса на образование и квалификация. А именно последният фактор – образованието, най-често се посочва като ключов за формирането на групата на неработещите и неучещи младежи.

Данни на НСИ за 2016 г. показват, че около 47% от младите, попадащи в тази група, са преждевременно отпаднали от училище, тоест имат или основно, или по-ниско от основно образование. Данните на института показват и че 51% от неработещите и неучещи младежи са турци и роми, а 46% са българи, като представителите на институциите отбелязват, че има тенденция делът на етническите българи в тази група да расте.

Групата от неработещи и неучещи младежи е потенциална работна сила, която обаче в момента е неактивна, докато бизнесът продължава да страда от липса на кадри. Според Eurofound загубата за българската икономиката от неизползването на този потенциал възлиза на близо 2.5 млрд. лева годишно през 2011 г., което представлява над 3% от БВП за годината.

Младежката безработица пък остава сериозен проблем както за България, така и за страните в ЕС. Според статистиката на НСИ безработицата при младежите през 2017 г. възлиза на 12.9%. Същевременно заетостта в България се увеличава – според данни на НСИ 70.6% от хората на възраст между 15 и 64 г. работят през първото тримесечие на 2018 г. Това е увеличение от 1.4 пр.п. спрямо същия период на миналата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *