post

Правителството одобри подписаната на 29 ноември 2017 г. в Риад Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане, като предложи на Народното събрание да я ратифицира със закон.

Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската активност между двете страни. Съществуват сфери с перспективи за развитие като енергетика, селско стопанство, строителство (изграждане на напоителни съоръжения, пътища, ж.п. линии), където Република България може да има активно участие. Кралство Саудитска Арабия е най-голямата арабска страна в Азия и най-богатата на петрол страна в света, поради което представлява перспективен партньор за търговско- икономическата активност на страната ни, като нов пазар за инвестиране на свободни капитали.

Подписаната данъчна спогодба между двете държави ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат между Република България и Кралство Саудитска Арабия. Спогодбата ще допринесе и за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица държавите да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Спогодбата ще позволи на местните физически лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения. Спогодбата ще доведе и до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците, местни лица на двете държави.

Разрешенията, възприети в подписаната спогодба, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *