post

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

С промените се актуализира информация за периода на завършване на дейностите по „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца – II фаза“. Проектът е стартирал през програмен период 2007-2013 г. и неговото изпълнение продължава като втора фаза през настоящия период 2014-2020 г. С одобреното изменение срокът за завършване на проекта е изместен от трето тримесечие на 2018 г. на трето тримесечие на 2021 г. Тази промяна не оказва въздействие върху изпълнението на заложените етапни цели за 2018 г. по приоритетна ос 1 „Води“ на оперативната програма.

Разширява се също така обхватът на допустимите мерки по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г с цел осигуряване на финансиране при необходимост от изпълнение на други подходящи дейности в сектор „Качество на атмосферния въздух“. Установяват се базовата и целевата стойност на показателя за резултат по Приоритетна ос 5, както и базовата година, от която ще стартира докладването му. Базовата стойност на показателя за резултат „Количество на фини прахови частици“ се определя на 7 347,71 тона годишно, а целевата – 7 017,71 тона годишно. За базова година, от която ще стартира докладването на показателя за резултат се определя 2011 г. На база анализ на факторите за усвояемост на средствата по оста се променя и етапната цел на общия размер на сертифицираните разходи, заложен в Рамката на изпълнението по Приоритетна ос 5 за 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *