post

Над 353 млн.лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат инвестирани в проекти за градско развитие, чрез Фондa на фондовете в 39 български общини. Финансовият инструмент, финансиран от оперативната програма ,е продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период, когато се финансираха само 7 общини. По този начин географския обхват и средствата са пет пъти повече.  Посредниците имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер на малко над 40% от финансирането.

Преди дни бяха обявени финансовите посредници за Фонд за градско развитие и Фонд за ускоряване и начално финансиране, като в срок до края на годината крайните получатели ще могат да кандидатстват за финансиране.  Посредниците, които ще управляват средствата за ФГР са:

  • За регионите Юг и София – Обединение „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.
  • За регион Север -„Регионален фонд за градско развитие“, собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциалникрайни получатели: общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др. Средствата ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност. Част от инвестициите са насочени в подкрепа на културното наследство и туризъм в цялата страна.

Подобни проекти от предходния програмен период са обновяването на парк Възраждане (София), ремонта на Централния градски пазар (Ст. Загора), реконструкцията на Юнашки салон (Варна) и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *