post

Оперативен план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., приета от НС на 07.06.2017 г., бе одобрен от правителството. Основната цел е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в страната.

Изпълнението на Стратегията е разделено на три етапа.

През първия (2018-2022 г.) се предвижда прилагане на основната част от мерките, предвидени в дейностите по отделните специфични цели и достигане до финансиране за научноизследователска и развойна дейност по консолидираната фискална програма, с изключение на разходите с източник Европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер на 0,70% от БВП. Целта е в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява оптимално, да бъде привлекателна за учените и за младите хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално приложение. По отношение на индикаторите за изпълнение трябва да се премине към изкачване в световната класация. В края на етапа компонентите на иновационния индекс, свързани с научните изследвания, трябва да достигнат стойностите на „умерен иноватор“.

Представеният Оперативен план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия цели осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, консолидиране на човешки ресурси и финансови средства за изпълнението на национални научни програми за решаване на значими обществени предизвикателства. От изключително значение за научната система са развитието, поддържането и ефективното използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, както и осигуряването на достъп до европейска и международна научна инфраструктура.

С изпълнението на Оперативния план ще се гарантира ефективен обмен на идеи и знания посредством достъп до научна информация, отворен достъп до научни резултати, мобилност на учените, участие в научни форуми и трансгранично научно сътрудничество. В него са предвидени и мерки за развитие на системата за оценка на научните резултати, както и въвеждане на модел за финансиране на научните изследвания, основано на резултатите, с цел постигане на концентрация на научния капацитет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *