post

Правителството одобри Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа. Документът, изготвен от Държавна агенция „Електронно управление“, очертава актуалното състояние на информационните ресурси в администрацията в периода 1 август 2017 г. – 31 юли 2018 г., както и основните постижения и насоки в политиката за реализация на електронното управление в България.

Основен акцент е поставен върху усилията за намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, премахването на хартиения обмен между всички администрации, разширяването на служебния обмен на данни, както и вече наличните възможности за гражданите да контролират как администрациите използват техните данни. Подчертана е необходимостта от ускорена модернизация и доизграждане на инфраструктурата на споделените ресурси на електронното управление.

Според приетия отчет средствата за електронно управление и ИКТ в администрациите следва да бъдат обвързани с резултатите от конкретната инвестиция. Потребителите на електронното управление трябва да получават повече, по-достъпни и използваеми електронни услуги.

Предвижда се всички администрации да заложат в тригодишните си прогнозни бюджети разходи за защита срещу нежелан софтуер и за осигуряване на резервни копия и архив на данните от всички регистри, информационни системи и документообороти, които поддържат. През 2018 г. и 2019 г. фокус на усилията за развитие на електронното управление са реалните действия за интеграцията на информационните системи на администрациите с централните и хоризонталните системи на електронното управление.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *