post

През 2019 г. Столична община предвижда увеличаване бюджета за чистота на 205 985 776 лева. Този бюджет е с 22 млн. лв. (12,07%) по-висок отколкото бюджетът за 2018 г.

„През тази година по-високият бюджет за чистота на Столична община е насочен към подобряване на услугата по чистота и приоритетно – към подобряване качеството на атмосферния въздух. Основни акценти в план-сметката са увеличената кратност на събиране и извозване на едрогабаритните отпадъци (1.5 млн. лв. повече),  като целта тук е да се намали престоят на горимите едрогабаритни отпадъци около контейнерите и така да се минимизира възможността те да бъдат събрани и изгорени нерегламентирано. Други важни акценти в бюджета за чистота за 2019 г. са двукратно увеличаване на миенето и увеличаване на грижите за зелената система, като за нея придвижваме 2.3 млн. лв. в повече за увеличаване на зелените площи и възстановяване на междублоковите пространства. Общата сума за поддръжка на зелените площи през 2019 г. е 21 600 000 лв.“. Това коментира зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова.

„Бюджетът за чистотата на Столична община за 2019 г. е по-висок и в същото време не предвижда повишаване на такса смет за жителите на общината. Стойностите за такса смет се запазват на същите нива от 2018 г. за всички категории потребители“. Подчерта зам.-кметът по финанси в СО Дончо Барбалов. За гражданите такса смет се запазва на 1,6 промила върху данъчната оценка на жилищата, а за бизнеса – 10 промила върху отчетната стойност на имотите. Зам.-кметът Барбалов припомни, че фирмите могат да плащат такса битови отпадъци и според количеството генериран отпадък.  През 2018 г. общо над 6700 фирми в София са се възползвали от тази възможност.

Сумата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. ще бъде 78 500 000 лв. (завишение от 10.72%, спрямо 2018г.). В нея се предвижда двойно увеличение на миенето, спрямо 2018 г., както и увеличаване с 24% на дела на машинното метене за сметка на ръчното за всички улици с масов градски транспорт. За зимата се предвижда увеличаване на почистването на вътрешно кварталните улици и добавяне на нови такива.

През 2019 г. Столична община планира да отдели 55 млн. лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата, инсталациите и съоръженията за обезвреждане на битовите отпадъци, рециклиране и оползотворяване, вкл. увеличение на средствата за рекултивация на депата Суходол и Садината, както и за дейности по  проектиране на Центъра за биомаса и други..

През предстоящата година с 570 000 лв. ще нарасне сумата за транспорт и оползотворяване на RDF-екологичното гориво, като общата цена за превозването му до циментовите заводи, в които то се оползотворява като временна мярка до построяването на инсталация за оползотворяването му, става 5 721 000 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *