post

Европейската комисия публикува две нови проучвания, в които се подчертава все по-голямото значение на износа от ЕС за възможностите за работа в Европа и извън нея. Според резултатите износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа – две трети повече от броя им през 2000 г., като 14 милиона от тях са заети от жени. В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2,3 милиарда евро добавена стойност в ЕС.

От встъпването в длъжност на тази Европейска комисия през 2014 г. броят на работните места, осигурени благодарение на износа, се е увеличил с 3,5 милиона. Заплащането на тези работни места е средно 12 % по-високо от това в останалите стопански отрасли. България е сред държавите членки, където износът е подпомогнал най-много увеличаването на работните места между 2000 г. и 2017 г. в относителни стойности – с 321%.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Това проучване ясно показва, че търговията означава работни места. Износът от ЕС за други държави по света осигурява препитанието на голям и все по-нарастващ брой граждани във всяко кътче на Европа.
Почти 40 процента от гражданите, чиито работни места се осигуряват благодарение на търговията, са жени. Секторът на търговията на ЕС осигурява милиони работни места далеч отвъд границите на ЕС, включително в развиващите се страни. Това е поредното доказателство, че търговията е и може да бъде от полза за всички: това, което е добро за нас, е добро и за нашите партньори по света.”

Докладът съдържа подробни информационни документи за резултатите за всяка държава – членка на ЕС. Благодарение на износа се разкриват и осигуряват работни места в целия ЕС, като броят им нараства. Най-голям ръст от 2000 г. насам е отбелязан в България (+ 312 %), Словакия (+ 213 %), Португалия (+ 172 %), Литва (+ 153 %), Ирландия (+ 147 %), Естония (+ 147 %) и Латвия (+ 138 %).

Публикуваните цифри подчертават голямото положително въздействие от износа за целия свят върху други области от икономиката. Когато дейността на износителите от ЕС в дадена държава членка е успешна са налице ползи и за работниците от други държави членки. Причината е, че дружествата, които предоставят продукти и услуги по цялата верига на доставките, също реализират печалби, когато крайният им клиент продава крайния продукт в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по света осигурява около 627 000 работни места в други държави-членки на ЕС.

И накрая, износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни места извън ЕС. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти. Така например повече от 1 милиона работни места в Съединените щати са осигурени по линия на производството на стоки и услуги от САЩ, които се включват в износа на ЕС посредством световните вериги на доставките. В проучването е разгледан и въпросът за равенството между половете, като се отбелязва, че работните места на близо 14 милиона жени са осигурени благодарение на търговията в ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *