post

83% от бюджета на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е над 3 млрд.лв. вече е договорен. Разплатените средства са 43% от договорената сума или малко над 1,1 млрд.лв. Сключените договори с бенефициенти са 523. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на заседание на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя подчерта, че всички възможности за кандидатстване по програмата са отворени, като основният акцент е изграждане и модернизация на инфраструктурата, обновяване на облика и визията на градовете, ремонт и преооборудване на образователна, социална, културна и спортна инфраструктура, както и развитие на туристически обекти.

„Това е една от най-успешно изпълняваните програми в ЕС, по отношение на политиките за градско развитие“, каза още зам.-министър Николова и допълни, че това се доказва и от добрата оценка на ЕК.  Според нея един от факторите за успешното изпълнение на програмата е ранното й одобрение.

До края на годината се очакват първите резултати по мярката за деинституциализация на възрастни хора с увреждания. Към момента се оценяват  26 проекта за социални центрове, а още в началото на  следващата годината за реализация им  ще се разпредели сумата от 38 млн.лв., каза  заместник-регионалният министър. В етап на оценка са и проектните предложения, подадени от  28-те по-малки общини в страната, които кандидатстват за финансиране на мерки за енергийна ефективност в  административни и многофамилни жилищни сгради. Подадените проекти са за над 49 млн.лв. и до началото на следващата година ще приключи оценката им. „С това още в началото на 2019 г. ще постигнем договореност на средства по ОПРР от над 90%, каза още Николова. Тя допълни, че през следващата година ще се разпредели и спестен ресурс по някоя от мерките.

„Имаме предизвикателства за постигането на индикаторите при проектите за социални услуги и инвестиции в туризъм, които се надявам да компенсираме в следващите месеци“, каза Николова.  Индикаторите, които са в риск за изпълнение са изграждането на социални жилища, за което са предприети мерки с подадено заявление в ЕК за промяна на ОПРР, за да може към етапа на отчитане на индикаторите да има положителен резултат, а след това и да успеем да осигурим социални жилища за маргинализирани групи. Успешно към днешна дата се изпълнява и проектът за модернизация на Спешната помощ в страната, в който се влагат  163 млн.лв. Догодина се очаква да започнат строително-ремонтните дейности на центровете. До голяма степен ще бъдат преодолени и забавянията на мерките за реализация на проекти с финансови инструменти, като след избора на финансови посредници, още догодина се очаква изпълнение на първите проекти. Николова каза още, че в момента фокусът на МРРБ е насочен върху постигането на  междинните  цели на ОПРР до края на годината и отчитането им до средата на 2019 г. Обработват се и всички постъпили искания за плащане, като към днешна дата те са 200 на брой. Предизвикателство в работата на органа са и заведението около 400 административни дела от бенефициенти, за наложени финансови корекции, което утежнява административния процес и предизвикателствата за управление на целите. Въпреки това зам.-министър Николова отчете петкратно намаляване на финансовите корекции към бенефициенти спрямо предишния период. Сред основните причини за налагането на такива са грешки при обществените поръчки. Зачестяват и сигналите за нередности по проекти, включително политически атаки, които целят спиране на определен обект“, коментира още тя.

Над 380 млн.лв. се инвестират в ремонт и модернизация на републиканските пътища от първи, втори и треси клас, коментира още Деница Николова в отговор на въпроси от народни представители. Тя обясни, че средствата са насочени към приоритетни обекти, водещи към TENT-и коридори. Агенция „Пътна инфраструктура“

изпълнява в момента 26 договора, а със спестения ресурс от проведените обществени поръчки ще се ремонтират още 4 пътни проекта, които се в етап на  оценка. „Очакваме с европейски средства да обновим над 1000 км пътища до края на 2020 г.“, обясни заместник-министърът.

Зам.-министър Николова съобщи още, че продължава проверката на проекта на Столична община за ремонт на трамвайните релси по „Граф Игнатиев“. Тя  касае вложения материал  и има ли промяна на техническото задание след проведената обществена поръка и  сключване на договора с избрания изпълнител. „Събрали сме документи, искали сме допълваща информация от Столична община, експертизи. Обработваме информацията и я финализираме.  Все още нямаме постъпило искане за плащане по заданието, за да направим и допълващи проверки на документите за верификация на разходите“, отбеляза тя.

„Има увеличаване на дисбалансите по отношение на икономическото развитие в регионите и социално-икономическите показатели, но те са в следствие от водената до момента политика за концентрация на ресурс в по-големите градски центрове, като основа за растеж“, коментира още зам.-министър Николова в отговор на въпрос за наличие на населени места в страната без достъп до европейско финансиране. „Средствата за развитие на периферията са крайно недостатъчни, затова в бъдеще ще работим за преодоляване на дисбалансите. Ключово в това отношение е промяната на регионалната политика, която трябва да се основава на природните дадености и потенциал, към които да се насочат инвестициите от държавния бюджет и европейските фондове. Друго важно условие е оптимизацията на стратегическите документи, върху които стъпва регионалното развитие. Бъдещата регионална програма ще включва възможността за съчетание на мерките за инфраструктура и другите мерки, търсейки посоката за осъществяване на проекти не само на местно ниво, а междуобщински и междуобластни проекти, за да обхващат по-голяма част от населението на дадена територия. Така ще преодолеем ефекта на „бели петна“ върху територията на страната без достъп до европейско финансиране. Търсим баланса и ще намерим подходящ модел, устойчив във времето“, каза тя.

 

 

IMG_4638.JPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *