post

През първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значителноувеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилниданни от страна на европейците, които пътуват в ЕС, се казва в съобщение на пресслужбата на ЕК.

В този Междинен доклад на Европейската комисия относно резултатите от премахването натаксите за роуминг на 15 юни 2017 г. се посочва, че европейците са се възползвали максималноот новите си цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо пространство(ЕИП). Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение сравнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се еувеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: “Предигодина и половина бяха премахнати таксите за роуминг при пътуване в ЕС. Гарантирани бяха идруги цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране на географски принципи преносимостта на съдържание. Всичко това показва нагледно какви предимства носи ЕС загражданите си в тяхното ежедневие. Необходимо е също така да продължим да изясняваме наевропейците техните цифрови права, така че те да се възползват в пълна степен от новитевъзможности.”

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: “Днес виждаме на дело ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС. Хубаво е, че Европавече присъства реално за хората, които използват свободно своите мобилни телефони припътувания в чужбина. Благодаря на операторите, които успяват да превърнат нарасналите нуждиот гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности.”

Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на такситеза роуминг. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър е налице ясна промяна внавиците. Днес например 34 на сто от пътуващите спокойно ползват интернет в роуминг толкова,колкото у дома, спрямо едва 15 на сто преди юни 2017 г. За сметка на това делът на хората, коитоникога не използват услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 на сто спрямо 42 на сто предиотмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва високото ниво наинформираност сред потребителите: 62 на сто от европейците знаят, че таксите за роуминг сапремахнати в ЕС/ЕИО, а 69 на сто смятат, че те или техни познати се възползват или ще севъзползват от това.

Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане намобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие. Заслужава да сеотбележи, че покритието с 4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 на сто в края на 2017 г. (спрямо85,6 на сто в края на 2016 г.).

Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие на стриктното наблюдение отстрана на националните регулаторни органи и комисията. Предвидените в Регламента относнороуминга предпазни мерки за избягване на изкривяванията на вътрешните пазари, а именнодерогацията от съображения за устойчивост и политиката за справедливо ползване, сработватадекватно и когато е необходимо.

Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни органи, които са пряко отговорниза осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите намобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазватновите правила и че потребителите действително се ползват от премахването на таксите зароуминг. В съответствие с възложената от Европейския парламент и Съвета на ЕС задача, прездекември 2019 г. комисията ще публикува подробен доклад относно преразглеждането направилата за “роуминг като у дома”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *