анализ

»ма ли шанс срещу младежката безработица

05 септември 2012, 10:54

ћ“—ѕ стартира н€колко схеми през тази година, с които ще се опита да помогне на повече млади хора да се реализиратЌе е новина, че един от най-големите проблеми, които сто€т пред съвременното общество - не само в Ѕългари€, но и в ≈вропа е безработицата сред младите хора. —лед завършване на образованието си хил€ди мл€дежи излизат на улицата и се оказват в незаводното положение тепърва да се доказват и утвърждават по завършената от т€х специалност. » ако мнозина ще упрекнат за това ниското ниво на образователната система, нежеланието на младите да се развиват в сферата, ко€то са завършили или все по-честата практика за купуване на дипломи, то реалната причина се оказва не толкова €сна. 

Ќека не забрав€ме, че ако току - що завършилите са от едната страна, то от другата са работодателите.  олко от т€х биха желали да наемат човек без опит, който тепърва да обучават и който тр€бва да се докаже в специалността си? јко питаме работодателите, те имат своите причини да не го прав€т, а тези, които се решават са малцина. 

“огава какво остава пред новоизлюпените вишисти - да започнат работа в друга сфера, често и доста по-нискоквалифицирана, но доста по-доходна или да търс€т щастието си извън страната (наскоро публикувано проучване на  “ „ѕодкрепа“ показа, че се повече българи жела€т да емигрират). ¬ариант, който става все по-полул€рен е да си търс€т стаж по специалността, а после да се над€ват тайно, че ще бъдат изпбрани да продължат работа в н€кое министерство, администраци€ или по-р€дко гол€ма и утвърдила се фирма. » тук обаче конкуренци€та е гол€ма, защото все повече млади хора кандидатстват за подобни места.

» все пак младежката безработица далеч не е национален проблем, а вече се е превърнал в общоевропейски. ѕо данни на ≈вростат в »спани€ и и √ърци€ нивото й вече минава 50%. Ѕългари€ засега регистрира малко по-добри резултати - около 26%, което обаче е над средното за ≈— ниво.

ѕреди дни френското правителство представи план, според който до 2014 г ще бъдат създадени 150 000 работни места. –аботни места ще бъдат отворени в в сектори с доказана полза за обществото, които предостав€т възможности за наемане през следващите години и са предназначени за младежите до 26 години, но са насочени най-вече към тези с ниска квалификаци€. 

 акви мерки се взимат в Ѕългари€?
–азбира се проблемът с безработицата не може да бъде решен с магическа пръчка. ¬се пак не бива да се пренебрегват и усили€та, които полага ћинистерство на труда и социалната политика, за да се осигур€т повече възможности за заетост и обучение на младите хора до 29 годишна възраст. ¬едомството разработи и изпълн€ва н€колко проекта, финансирани по схеми на ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси”. «а целта е необходимо младежите да са регистрирани в Ѕюрото по труда, ако имат желание да се включат в н€кой от проектите.  ои са те и какво предлагат?

ѕроект: „Ў@нс за реализаци€”
ѕредостав€ на младежите възможност да се възползват от посреднически услуги по заетостта, обучение по информационни и комуникационни технологии, интензивно чуждоезиково обучение, както и мотивационно обучение.

ѕроектът се изпълн€ва в области с висок брой регистрирани безработни младежи като ¬арна, ƒобрич, ѕазарджик, ѕловдив, —ливен, —тара «агора, ’асково, Ўумен, ямбол и др. ћладежите, които жела€т да се включат в проекта, тр€бва да са със завършен минимум 7 клас.

Ѕюджетът на проекта е 15 милиона лева. “е могат да се използват за:
- ѕровеждане на изследване за нуждите на работодателите от конкретно чуждоезиково обучение;
- ѕредостав€не на посреднически услуги по заетостта, включително разработване на индивидуален план за действие от страна на ƒЅ“;
- ѕредостав€не на обучение по информационни и комуникационни технологии, което приключва с придобиването на документ, удостовер€ващ завършено ниво на чуждоезиково обучение или завършен курс по » “;
- ѕредостав€не на интензивно чуждоезиково обучение с продължителност на обучението от 3 и повече нива с цел достигане на езикови умени€ и компетенции на ниво ¬1, съгласно ќбщата европейска езикова рамка;
- ѕредостав€не на мотивационно обучение и осигур€ване на заетост на минимум 50% от успешно завършилите обучението при работодатели.

ќчаквани резултати: ќчаква се 10 400 души да бъдат включени в обучени€ за придобиване на ключови компетенции, от които 7 300 в чуждоезиково обучение и 3 100 – в обучение по » “. —ъщо така 10 400 младежи ще получат посреднически услуги, а 50% от лицата, включени в проекта, ще е необходимо да се включат в заетост след обучението.

—хемата е стартирала и ще приключи през 2012 г.

ѕроект: „Ќово начало – от образование към заетост”
ƒава възможност на младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование, но без стаж по специалността, да стажуват за срок от 6 месеца при работодател в реални€ сектор. ѕо този начин ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, за€вени от работодатели.

¬ резултат от схемата се очаква до кра€ на 2013 г. не по-малко от 8 550 безработни младежи да бъдат включени в краткосрочни 6-месечни стажове. «а целта, работодателите, които искат да наемат стажанти, ще получат субсиди€ за времето на стажа в размер на минимални€ осигурителен доход за съответната икономическа дейност и професи€, както и дължимите върху него осигурителни вноски. “ъй като стажът се провежда от ръководството на наставник, е осигурена и субсиди€ за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на наставника в размер на половината от минималната работна заплата. Ѕюджетът на проекта е 35 милиона лева, осигурени от ≈вропейски€ социален фонд и национални€ бюджет на –. Ѕългари€.

ƒо този момент е осигурена заетост на над 2 000 младежи в над 900 предпри€ти€ в реални€ сектор. —труктури на държавната администраци€ и общините не могат да участват в схемата.

ќчаквани резултати: ѕредвидено е осигурени€ бюджет да позволи 9 500 младежи да получат посреднически услуги, а 8 550 от т€х да преминта стаж при работодател.

ѕроект: „—тарт в администраци€та”
—ъздава възможност за безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование, да стажуват за период от 9 месеца в звената от системите на ћинистерството на труда и социалната политика и ћинистерството на здравеопазването, в т.ч. и техните териториални поделени€. ќсновната цел на проекта е да се повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за т€хното институционално изграждане. «а времето на стажа, младежите ще бъдат обучени на основите на държавната администраци€, ще им бъде организирано въвеждащо групово обучение на тема „¬ъведение в държавната администраци€”, чи€то максимална продължителност не може да надвишава 3 и ще получават възнаграждение в размер на 420 лв. на месец.

«а€влени€ за включване в програмата ще се набират от јгенци€та по заетостта от м. октомври 2012 г. ћладежите, които жела€т да се включат в проекта, ще тр€бва да не са навършили 29-годишна възраст към датата на приключване на стажа, към датата на включване в стажа имат завършено висше образование, а общата продължителност на техни€ трудов стаж/професионален опит към датата на включване в стажа не тр€бва да бъде повече от 3 г.

ќчаквани резултати: ќсигуреното финансиране от 3 милиона лева ще позволи общо 600 младежи да преминат 9- месечен стаж в държавните институции.

—хема „ѕърва работа”
—хема „ѕърва работа” е с бюджет от 20 милиона лева и в нейните рамки ще бъдат осигурени посреднически услуги, професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности и субсидирана заетост между 6 и 12 месеца за 2 100 млади безработни. ќбучението ще се финансира чрез ваучери.

ѕо принцип н€ма ограничени€ пред участието на младежите в схемата – те тр€бва да са безработни, да са до 29-годишна възраст, да са регистрирани в бюрата по труда и когато се включват в професионално обучение, да притежават минималното изискуемо образователно равнище съгласно националното законодателство. «а да участват в схемата, безработните младежи тр€бва да подадат за€вление в бюрото по труда, след което те ще бъдат насочени към подход€що за т€х свободно работно м€сто, об€вено от работодател, желаещ да се включи в схемата.

«а обучени€та за професионална квалификаци€ н€ма ограничени€, а за обучени€та по ключови компетентности младежите ще могат да избират между обучени€ по чужд език, математическа компетненост, дигитални компетентности и умени€ за учене. —амите обучени€ се финансират с ваучери, а ако обучението се провежда в населено м€сто, различно от местоживеенето на младежа, той или т€ ще получи средства за пътуване до м€стото на обучението. ќсвен това, за всеки учебен ден ще му се полага стипенди€ в размер на 8 лв. на ден за 6 учебни часа.

–аботодателите, желаещи да наемат безработни младежи по схемата, следва да подадат за€вка в бюрото по труда. —рещу това, те ще могат да получат субсиди€ за покриване на разходите за трудови възнаграждени€ и дължимите за т€хна сметка доплащани€ по осигурителното и трудовото законодателства. –азмерът на субсиди€та е равен на минимални€ осигурителен праг за съответната икономическа дейност и квалификационна група професи€ и се полага за период между 6 и 12 месеца.

ќчаквани резултати: 700 лица да бъдат включени в обучени€ за повишаване или придобиване на професионална квалификаци€, други 1 630 лица да участват в обучени€ за придобиване на ключови компетентности, а 2 100 лица да се включат в заетост след обучение.

—хема „Ќово работно м€сто”
÷елта на схема „Ќово работно м€сто” е да осигури стимули за работодателите в Ѕългари€ да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като им предостав€ подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новите работни места. “€ е с бюджет от 18 млн.лв. и по не€ със свои проектни предложени€ могат да кандидатстват работодатели. “е ще могат да получат между 20 хил€ди и 300 хил€ди лева, за да осигур€т професионално обучение, обучение за придобиване на ключови компетентности и включване в заетост за период между 6 до 12 месеца общо 2 000 безработни младежи.

ƒопустими са разходите за изплащане на трудово възнаграждение в размер на минимални€ осигурителен доход за съответната икономическата дейности и група професи€, както и дължимите доплащани€ по осигурителното и трудовото законодателство. ƒопустими ще бъдат и разходи за транспорт, когато обучението на младежите се провежда на м€сто, различно от местоживеенето им.  акто и при останалите схеми по ќперативна програма „–азвитие на човешките ресурси”, за всеки учебен ден младежът ще получи стипенди€ в размер на 8 лв.

¬ажното за тази схема е, че работодателите ще могат да ползват до 40% от стойността на преките допустими разходи, за да оборудват работните места, които ще осигур€т за младежите. “ова превръща тази схема във възможност за трудова интеграци€ на млади хора с увреждани€, чието участие в заетост е възпреп€тствано от нуждата работодателите да прав€т инвестиции за адаптиране или преустро€ване на съответните работни места.

ќчаквани резултати: ќчаква се 1300 души да бъдат включени в обучени€ за придобиване или повишаване на професионалната си квалификаци€, 900 души да бъдат включени в обучение за придобиване на ключови компетентности и 2 000 лица да бъдат включени в заетост след обучението.

 

етикети


сподел€не

сподели във facebook.com сподели в svejo.net сподели в pipe.bg
ƒобави коментар:
Secure Image

Ќай-новото от: Pixel Media   Project Media   Stroi Media   ‘отоконкурс