Одобрени са промени в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

post

Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията целят да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на ПМДР. Едната част от подготвените изменения е във връзка с прехвърлянето на средства за финансиране на две местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по подхода Водено от общностите местно…

Кризисният резерв, който тази година остана неизползван, ще бъде върнат на фермерите в ЕС

post

Кризисният резерв, който тази година остана неизползван, ще бъде върнат на фермерите в Европейския съюз. Сумата достига 444 милиона евро, информира agro.bg. Европейската комисия беше заложила тези пари в бюджета за финансовата 2017/18 година и ги удържа от директните плащания. Тъй като средствата останаха непокътнати, въпреки сушата и свързаните с нея големи загуби, през декември…

Приеха бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за следващата година

post

Народното събрание прие на второ четене бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за следващата година. 192,8 млн. лв. са предвидените разходи, като за политика в областта на земеделието и селските райони са заделени 137,8 млн. лв., съобщи БТА. За рибарството и аквакултурите са планирани 5,7 млн. лв., а за съхраняването и увеличаването на…

ДФЗ ще изплати близо 1 млрд. лв. до края на годината

post

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до края на годината. От тях 735 млн. лв. са по схемите на директните плащания за Кампания 2018, близо 100 млн. лв. по ПРСР 2014-2020, а до 10 декември ще тръгнат и средствата по първия транш за отстъпка от акциза на горивата. Първото плащане ще е…

Ръст в индекса на цените на производител в селското стопанство

post

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година се увеличава с 6,6% на годишна база, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на цените на продукцията от растениевъдството расте със 7,7%, а на продукцията от животновъдството – с 0,1%. В сравнение с 2017 година цените на селскостопанската продукция…

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

post

ДФ „Земеделие“ преведе над 1 394 186 лева на 147 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 14 ноември средства, общият размер на плащанията по мярката достигна 2 914 896 лева изплатени на 315 земеделски стопани.      Припомняме, че 611 фермери подадоха документи за…

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г.

post

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. – Аграрен доклад 2018. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г. През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза…

127 милиона евро се инвестират по ПРСР за инфраструктурни проекти в малки населени места

post

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Тези средства дават възможност на общините от селските райони да инвестират в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Приоритетно се…

През 2019 г. ще се отвори прием по ПРСР за стартова помощ за развитието на малки стопанства

post

През 2019 г. се очаква да бъде отворен прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програта за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това обяви Александър Туйков, главен експерт към Националната служба за съвети в земеделието по време на семинар „Възможности за бизнес за младите хора по линия…

Отворен е прием обявява прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

post

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година. Приемът се отваря със Заповед № 03-РД/4786 от 16 ноември 2018 г. на изпълнителния директор на ДФЗ –…