Промените в Закона за чистота на атмосферния въздух целят подобряване на качеството на въздуха и защита здравето на населението

post

Правителството одобри изменения и допълнения в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Една от целите е хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското на национално законодателство, посредством транспониране на част от Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. С промените в закона се регламентират изисквания за качество на твърдите горива…